fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

12 + 11 =

Най-сигурното облачно дисково пространство в Европа

Едомс ЕООД пре­дос­та­вя облач­ни реше­ния за дис­ко­во прост­ран­с­т­во за сво­и­те кли­ен­ти! Съх­ра­ня­вай­те, спо­де­ляй­те и осъ­щес­т­вя­вай­те достъп до всич­ки­те си фай­ло­ве с помощ­та на една проста и изклю­чи­тел­но сигур­на плат­фор­ма по вся­ко вре­ме и нався­къ­де, къде­то отиде­те. Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Защо има­те нуж­да от облач­ни услу­ги за дис­ко­во прост­ран­с­т­во в живо­та си?

Швейцарска защита на данните

ие пре­дос­та­вя­ме на све­та цялос­т­но лес­но за изпол­з­ва­не реше­ние за съх­ра­не­ние в облак как­то за физи­чес­ки лица, така и за фир­ми. Наши­ят под­ход включ­ва тех­ни­чес­ка­та глед­на точ­ка с мисъл за край­ния потре­би­тел. Дру­ги облач­ни услу­ги са или твър­де тех­ни­чес­ки и не са удоб­ни за потре­би­те­ля, или не са доста­тъч­но изчер­па­тел­ни, за да могат потре­би­те­ли­те да полу­чат всич­ко, кое­то искат от облач­но хранилище.

Достъп на всяко устройство

Уеб плат­фор­ма­та е достъп­на през все­ки бра­у­зър, на все­ки ком­пю­тър или уст­ройс­т­во. След като се регис­т­ри­ра­те за услу­га­та, може­те да изпол­з­ва­те всич­ки ней­ни клю­чо­ви харак­те­рис­ти­ки и фун­к­ци­о­нал­нос­ти чрез уеб. Може­те да се насла­ди­те на бър­зи­на­та и леко­та­та на изпол­з­ва­не на плат­фор­ма­та и да извър­ш­ва­те вся­ка­къв вид съв­мес­т­на рабо­та с фай­ло­ве и пап­ки с ваши­те при­яте­ли и колеги.

A

Лесна употреба

Без зна­че­ние кол­ко фай­ло­ве и пап­ки съх­ра­ня­ва­те в облач­на­та услу­га, всич­ки­те ви дан­ни ще бъдат на една ръка раз­сто­я­ние. Неза­ви­си­мо как изпол­з­ва­те прост­ран­с­т­во­то си в обла­ка — чрез уеб, насто­лен ком­пю­тър или мобил­но уст­ройс­т­во — ваши­те фай­ло­ве са наис­ти­на лес­ни за управление.