fbpx
loader image

Акту­ал­ни новини

Важно! Пред­вид све­тов­на­та ситу­а­ция с covid-19 в све­то­вен мащаб, фир­ма ЕДОМС ЕООД не уве­ли­ча­ва цени­те за изра­бот­ка на уеб сай­то­ве. Може­те да се въз­пол­з­ва­те от 10% отстъп­ка, като цити­ра­те след­ния код EDOMS​.BG 10% OFF. За нас е важ­но Ваше­то пред­ста­вя­не в интер­нет да е на най — висо­ко ниво! Свър­же­те се с нас за полу­ча­ва­не на оферта.

От 26.11.2021, ЕДОМС ЕООД изпол­з­ва нова бро­шу­ра за уеб сайт изра­бот­ка и услу­ги, съз­да­де­на от наши­те дизай­не­ри с мно­го труд и усилия.

ЕДОМС ЕООД пар­т­ньор на

Важ­но! Пред­вид све­тов­на­та ситу­а­ция с covid-19 в све­то­вен мащаб, фир­ма ЕДОМС ЕООД не уве­ли­ча­ва цени­те за изра­бот­ка на уеб сай­то­ве. Може­те да се въз­пол­з­ва­те от 10% отстъп­ка, като цити­ра­те след­ния код EDOMS​.BG 10% OFF. За нас е важ­но Ваше­то пред­ста­вя­не в интер­нет да е на най — висо­ко ниво! Свър­же­те се с нас за полу­ча­ва­не на оферта.

Услу­ги от ЕДОМС ЕООД

websiteRadar 300х300 1

УЕБ САЙТ ИЗРАБОТКА

Divi е наша­та воде­ща тема и съз­да­тел на визу­ал­ни стра­ни­ци. Това е най — изпол­з­ва­на­та пре­ми­ум тема за WordPress в све­та. Divi е нещо пове­че от тема, това е рам­ка за изграж­да­не на уеб­сайт, коя­то дава въз­мож­ност за про­ек­ти­ра­не на кра­си­ви уеб­сай­то­ве, без изоб­що да докос­ва­те един ред код и без да инс­та­ли­ра­те и кон­фи­гу­ри­ра­те десет­ки разеди­не­ни плъ­ги­ни. Смя­та­ме, че това е бъде­ще­то на WYSIWYG и е по — доб­ра от вся­ка тема за WordPress, коя­то няко­га сте изпол­з­ва­ли пре­ди Divi…

bcards 300х300 1

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Под­дръж­ка на уеб­сайт е услу­га, при коя­то ние извър­ш­ва­ме цяла­та тех­ни­чес­ка рабо­та по сай­та – обно­вя­ва­не на сис­те­ма­та, защи­та от хакер­с­ки ата­ки, мони­то­ринг на ско­рост­та и още мно­го дру­ги. Освен това, всич­ки наши кли­ен­ти може да заявя­ват про­ме­ни по теку­ща­та визия, кои­то са вклю­че­ни в месеч­на­та такса.

Онлайн магазин изработка

ОНЛАЙН МАГАЗИНИ

Паза­ру­ва­не­то от Интер­нет улес­ня­ва нами­ра­не­то на сто­ки или услу­ги как­то и срав­ня­ва­не­то им с пред­ла­га­ни­те в дру­ги­те онлайн мага­зи­ни без да се нала­га физи­чес­ко при­със­т­вие в мага­зи­на. Обик­но­ве­но в онлайн мага­зи­ни­те сто­ки­те са по-евти­ни от тези, кои­то се пред­ла­гат в оби­чай­ни­те мага­зи­ни­те, защо­то в Интер­нет не се пра­вят голя­ма част от оби­чай­ни­те раз­хо­ди за наем, пер­со­нал и дру­ги съпът­с­тва­щи оби­чай­на­та дей­нос­тяб­ва да се при­дър­жа­те към посто­ян­но про­ме­ня­щи се изисквания…

bcards 300х300 1

ХОСТИНГ УСЛУГИ

Пред­ла­га­ме завър­ше­ни хос­тинг реше­ния, регис­т­ра­ция на домей­ни, онлайн бази­ра­ни плат­фор­ми за изграж­да­не на сайт и дру­ги инс­т­ру­мен­ти, с кои­то лес­но може да стар­ти­ра­те и раз­ви­е­те Вашия биз­нес в интер­нет. Супер­Хос­тинг не пред­ла­га просто услу­ги, а под­по­ма­га Ваше­то успеш­но онлайн при­със­т­вие. Супер­Хос­тинг оси­гу­ря­ва надеж­д­ни хос­тинг реше­ния и дено­нощ­на под­дръж­ка на пове­че от 200 000 уеб­сай­та! Сигур­ност­та и бър­зо­то дейс­т­вие на кли­ент­с­ки­те сай­то­ве са осно­вен при­ори­тет за нас!

bcards 300х300 1

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

SEO опти­ми­за­ци­я­та вече не е обект на дис­ку­сия, а е акту­а­лен въп­рос за все­ки биз­нес. Къде се нами­ра­те в Google резул­та­ти­те днес е по-важ­но от това къде се нами­ра офи­сът на фир­ма­та Ви. Как да постиг­не­те топ лока­ция в тър­сач­ка­та? С добро SEO! Google изпол­з­ва над 200 кри­те­рия, за да пози­ци­о­ни­ра един уеб­сайт спря­мо друг и за да постиг­не­те и задър­жи­те при­ори­тет­но­то си мяс­то тряб­ва да се при­дър­жа­те към посто­ян­но про­ме­ня­щи се изисквания

bcards 300х300 1

GOOGLE ИНТЕГРАЦИЯ

С про­фил в Google My Business полу­ча­ва­те пове­че от мал­ка биз­нес обя­ва. Без­п­лат­ни­ят ви биз­нес про­фил ви дава въз­мож­ност лес­но да уста­но­вя­ва­те връз­ка с кли­ен­ти­те чрез Google Тър­се­не и Кар­ти. Може­те да пуб­ли­ку­ва­те сним­ки и офер­ти в про­фи­ла си, за да пока­же­те как­во пра­ви биз­не­са ви уни­ка­лен и защо кли­ен­ти­те вина­ги да изби­рат вас. Кли­ен­ти­те ви са гото­ви да се свър­жат с вас – като се оба­дят, изпра­тят съоб­ще­ния или оста­вят кон­так­т­ни дан­ни през уеб сайт, свър­зан с Google…

bcards 300х300 1

ОНЛАЙН ЧАТ ИНТЕГРАЦИЯ

Edoms chat е плъ­гин за WordPress, кой­то ви пома­га да авто­ма­ти­зи­ра­те кому­ни­ка­ци­я­та на кли­ен­ти­те си с бото­ве, управ­ля­ва­ни от изкус­т­вен инте­лект, и сис­те­ма за чат, интег­ри­ра­на с най-изпол­з­ва­ни­те плат­фор­ми. Спес­те­те вре­ме и изпол­з­вай­те соф­ту­е­ра, кой­то вече позна­ва­те и оби­ча­те. Общу­вай­те с кли­ен­ти­те си дирек­т­но в Slack при­ло­же­ние за чат.

bcards 300х300 1

ЕТИКЕТИРАНЕ

Скла­до­ве­те могат да бъдат мес­та, къде­то куп­чи­ни опа­ко­ва­ни или раз­хла­бе­ни про­дук­ти заемат мяс­то неор­га­ни­зи­ра­но. Може да се ока­же предиз­ви­ка­тел­с­т­во да се иден­ти­фи­ци­рат как­ви про­дук­ти са извън бър­ко­ти­я­та и това е една от при­чи­ни­те пра­вил­на­та орга­ни­за­ция да е тол­ко­ва важ­на. Сис­те­ми­те за ети­ке­ти­ра­не на скла­до­ве прак­ти­чес­ки ели­ми­ни­рат този проб­лем, като се уве­рят, че про­дук­ти­те лес­но се иден­ти­фи­ци­рат и управ­ля­ват по вре­ме на про­це­са на доставка…

bcards 300х300 1

CRM СИСТЕМИ

Edoms CRM е самос­то­я­тел­но хос­т­ван соф­ту­ер за управ­ле­ние на вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та с кли­ен­ти, кой­то е под­хо­дящ за поч­ти вся­ка ком­па­ния, фрий­лан­сър или мно­го дру­ги при­ло­же­ния. Със своя изчис­тен и моде­рен дизайн, Edoms CRM може да ви помог­не да изглеж­да­те по ‑про­фе­си­о­нал­но сред кли­ен­ти­те си и да спо­мог­не­те за подоб­ря­ва­не на биз­нес резул­та­ти­те едновременно.

bcards 300х300 1

WMS

Warehouse Management System е клю­чов ком­по­нент в ефек­тив­но­то управ­ле­ние на скла­до­ви­те поме­ще­ния и опти­ми­зи­ра­не­то на запа­си­те и Ви позво­ля­ва да авто­ма­ти­зи­ра­те и напъл­но управ­ля­ва­те съх­ра­не­ни­е­то за неог­ра­ни­чен брой арти­ку­ли. Соф­ту­е­рът опти­ми­зи­ра опе­ра­ци­и­те, кои­то се извър­ш­ват в скла­да, от при­ема­не до достав­ка. WMS оси­гу­ря­ва пре­циз­ност и бър­зи­на в скла­да с мини­мал­ни усилия.

bcards 300х300 1

ERP СИСТЕМИ

ERP сис­те­ма­та под­дър­жа еднов­ре­мен­на рабо­та на мно­жес­т­во дру­жес­т­ва и тях­но­то просле­дя­ва­не в раз­лич­ни биз­нес изме­ре­ния в един­на база дан­ни. Полу­ча­ва­те уни­фи­ци­ра­ни даш­бор­ди и BI ана­ли­зи за цялос­т­на­та дей­ност на орга­ни­за­ци­я­та от еди­нен източ­ник – в реал­но вре­ме и без никак­во заба­вя­не. Може­те да авто­ма­ти­зи­ра­те и уско­ри­те кор­по­ра­тив­ни­те дей­нос­ти, да опти­ми­зи­ра­те про­це­си­те, да нама­ли­те раз­хо­ди­те и да оси­гу­ри­те навре­мен­ни и ефек­тив­ни инфор­ми­ра­ни решения. 

bcards 300х300 1

СОФТУЕР ЗА ВИНАРНИ

Соф­ту­е­рът Ви позво­ля­ва да управ­ля­ва­те всич­ки сел­с­кос­то­пан­с­ки дей­нос­ти: пла­ни­ра­не, просле­дя­ва­не и изпъл­не­ние на сел­с­кос­то­пан­с­ки дей­нос­ти, инс­пек­ции, обра­бот­ки, обо­руд­ва­не и управ­ле­ние нараз­хо­ди­те, управ­ле­ние на тру­да, под­роб­но отчи­та­не и ана­лиз. Соф­ту­ер­но­то реше­ние е адре­си­ра­но към тези, кои­то искат да раз­ви­ват сел­с­кос­то­пан­с­ко­то си про­из­вод­с­тво и да осъ­щес­т­вят по-ефек­тив­но управ­ле­ние на фермата.