fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

2 + 11 =

Бис­к­вит­ки (Cookies)

Бис­к­вит­ки­те (Cookies) са пакет инфор­ма­ция, изпра­тен от уеб сър­вър към Интер­нет бра­у­зър, а след това връ­щан от бра­у­зъ­ра все­ки път, кога­то той полу­чи достъп до този сър­вър. Има раз­лич­ни видо­ве бис­к­вит­ки. Те са с раз­лич­на валид­ност, като мини­мал­на­та е само до края на сеси­я­та, а мак­си­мал­на­та е в срок от 3 годи­ни, а управ­ле­ни­е­то им се извър­ш­ва чрез наст­рой­ки­те на бра­у­зе­ра на потребителя.

Пове­че инфор­ма­ция за бис­к­вит­ки­те и тях­но­то управ­ле­ние може­те да наме­ри­те на след­ни­ят линк:

Инфор­ма­ция за бис­к­вит­ки­те – https://​www​.aboutcookies​.org/
Бис­к­вит­ки в този сайт – https://​www​.cookiebot​.com
Нуж­но е да ви предуп­ре­дим, че отка­зът от бис­к­вит­ки­те може да дове­де до нама­ля­ва­не на фун­к­ци­о­нал­нос­ти­те на уеб сай­та, как­то и до вло­ша­ва­не на качес­т­во­то на услу­га­та, коя­то пре­дос­та­вя­ме чрез него.