fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

12 + 15 =

Email маркетинг

Едомс ЕООД фир­ма с опит в изра­бот­ка­та на Email мар­ке­тинг стра­те­гия! Имейл мар­ке­тинг е фор­ма на дирек­тен мар­ке­тинг, при коя­то елек­т­рон­на­та поща се изпол­з­ва като сред­с­тво за изпра­ща­не на рек­лам­ни посла­ния до опре­де­ле­на целе­ва гру­па от потре­би­те­ли. Към изпра­ща­ни­те елек­т­рон­ни пис­ма могат да се прикре­пят фай­ло­ве с актив­ни препрат­ки, визу­ал­ни изоб­ра­же­ния и мул­ти­ме­дия. Чрез този вид мар­ке­тинг ком­па­ни­и­те се стре­мят да под­дър­жат близ­ки кон­так­ти с кли­ен­ти­те си и да затвър­ж­да­ват дове­ри­е­то им към себе си. Спо­ред чес­то­та­та на про­веж­да­не, кам­па­ни­и­те биват ежед­нев­ни, сед­мич­ни и месеч­ни. Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Едомс ЕООД с опит в изграждането на Email маркетинг!

Предимства

Пре­дим­с­т­ва­та на имейл мар­ке­тин­га са, че той е евтин за реа­ли­за­ция, инте­рак­ти­вен е, резул­та­тът при него е поч­ти момен­та­лен, като едно съоб­ще­ние се изпра­ща до мно­го кли­ен­ти навед­нъж, и не е нуж­но кли­ен­ти­те да откри­ват сами уеб­сай­та на орга­ни­за­ци­я­та и инфор­ма­ция за нея, а им се пре­дос­та­вя наго­то­во. Мно­го ком­па­нии изпол­з­ват имейл мар­ке­тин­га, за да общу­ват с реал­ни­те си кли­ен­ти, но мно­го дру­ги се опит­ват да привли­чат по този начин потен­ци­ал­ни кли­ен­ти, изпра­щай­ки в голе­ми коли­чес­т­ва неже­ла­на елек­т­рон­на поща, по-извес­т­на като спам. От същес­т­ве­но зна­че­ние за раз­ли­ча­ва­не­то меж­ду имейл мар­ке­тинг и спам е дали полу­ча­те­ли­те са заяви­ли жела­ни­е­то си да полу­ча­ват съоб­ще­ния от съот­вет­на­та ком­па­ния и сами са ѝ пре­дос­та­ви­ли адре­са на елек­т­рон­на­та си поща, или ком­па­ни­я­та е при­до­би­ла тези дан­ни от тре­та стра­на, без жела­ни­е­то и съг­ла­си­е­то на получателите.

Форми на имейл маркетинг

Фор­ми­те за имейл мар­ке­тинг могат да се кла­си­фи­ци­рат в някол­ко типа, кои­то зася­гат раз­лич­на сте­пен на облъч­ва­не и тар­ге­ти­ра­не на потре­би­те­ли, офор­мя­не на кам­па­ни­я­та и кому­ни­ки­ра­не на рек­лам­но­то послание:

Мей­линг кам­па­нии – дирек­т­но изпра­ща­не на рек­ла­мен имейл до гру­па от потре­би­те­ли, кои­то обик­но­ве­но са дали сво­е­то съг­ла­сие да полу­ча­ват рек­лам­ни съоб­ще­ние на сво­я­та елек­т­рон­на поща. Това обик­но­ве­но ста­ва, чрез фор­ма за запис­ва­не в уеб­сайт или друг начин. Изпра­те­ни­те по този начин рек­лам­ни имейл съоб­ще­ния съдър­жат рек­ла­мен текст и/​или гра­фич­ни еле­мен­ти и лин­ко­ве, като обик­но­ве­но про­мо­ти­рат про­дукт или услу­га.
Изпра­ща­не­то на непо­ис­ка­ни имейл съоб­ще­ния може да се дефи­ни­ра като спам. В Бъл­га­рия има и регис­тър на елек­т­рон­ни адре­си на юри­ди­чес­ки лица, кои­то не жела­ят да полу­ча­ват непо­ис­ка­ни тър­гов­с­ки съоб­ще­ния. Този регис­тър се под­дър­жа от Коми­сия за защи­та на потре­би­те­ли­те (КЗП).

Тек­с­тов линк в изхо­дя­ща поща – някои уеб­ба­зи­ра­ни имейл услу­ги или мейл плат­фор­ми, пред­ла­гат въз­мож­ност­та за прикре­пя­не на рек­ла­мен линк (връз­ка) и текст в същес­т­ву­ва­ща корес­пон­ден­ция меж­ду потре­би­те­ли. Това се пра­ви соф­ту­ер­но при опре­де­ле­ни пара­мет­ри. Обик­но­ве­но този линк е след основ­но­то съоб­ще­ние и е мар­ки­ран като рек­ла­ма.
Авто­ма­ти­чен отго­вор на елек­т­рон­ни пис­ма – [2] – друг вари­ант за имейл мар­ке­тинг е наст­рой­ка­та за авто­ма­ти­чен отго­вор на някои мейл кли­ен­ти. При нея, освен стан­дар­т­ния текст, каса­ещ потре­би­те­лят, би мог­ло да се при­ло­жи и рек­лам­но посла­ние или връз­ка.
При все­ки един от слу­ча­и­те, в зави­си­мост от плат­фор­ма­та, чрез коя­то се изпра­щат дирек­т­ни мей­линг кам­па­нии или се вграж­дат рек­лам­ни посла­ния в същес­т­ву­ва­щи имейл съоб­ще­ния е въз­мож­ност от една стра­на за тар­ге­ти­ра­не по рал­зич­ни пара­мет­ри, а от дру­га стра­на въз­мож­ност за отчи­та­не на резул­та­ти­те от кам­па­ни­я­та под фор­ма­та на ста­тис­ти­ка, графики.

Софтуер за имейл маркетинг

За нуж­ди­те на имейл мар­ке­тин­га се изпол­з­ва спе­ци­а­ли­зи­ран соф­ту­ер за съз­да­ва­не и изпра­ща­не на елек­т­рон­ни бюле­ти­ни, рек­лам­ни мате­ри­а­ли или доку­мен­ти, кой­то спо­ма­га за осъ­щес­т­вя­ва­не на ефек­тив­на кам­па­ния и просле­дя­ва­не на раз­ви­ти­е­то ѝ във вре­ме­то. Соф­ту­ер­ни­те при­ло­же­ния за имейл мар­ке­тинг при­те­жа­ват реди­ца фун­к­ци­о­нал­нос­ти, кои­то пома­гат за про­ек­ти­ра­не­то на атрак­ти­вен имейл. Изис­к­ва­не към тях са да пре­дос­та­вят на потре­би­те­ли­те въз­мож­ност за гене­ри­ра­не на голям обем стой­нос­т­ни док­ла­ди (отче­ти), кои­то да съдър­жат дан­ни за успе­ха на кампанията.

Регистър на Email-адреси в КЗП нежелаещи да получават търговски съобщения

Реше­ни­е­то за юри­ди­чес­ки­те лица е просто. За тях е съз­да­ден регис­тър, в кой­то се впис­ват елек­т­рон­ни­те им адре­си, сти­га това да е било заяве­но пред­ва­ри­тел­но по над­леж­ния ред. Регис­тъ­рът се води от Коми­си­я­та за защи­та на потре­би­те­ли­те (КЗП).