fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

3 + 8 =

Хостинг услуги

Едомс ЕООД пар­т­ньор на СуперХостинг.БГ! Пред­ла­га завър­ше­ни хос­тинг реше­ния, регис­т­ра­ция на домей­ни, онлайн бази­ра­ни плат­фор­ми за изграж­да­не на сайт и дру­ги инс­т­ру­мен­ти, с кои­то лес­но може да стар­ти­ра­те и раз­ви­е­те Вашия биз­нес в интер­нет. СуперХостинг.БГ не пред­ла­га просто услу­ги, а под­по­ма­га Ваше­то успеш­но онлайн при­със­т­вие. СуперХостинг.БГ оси­гу­ря­ва надеж­д­ни хос­тинг реше­ния и дено­нощ­на под­дръж­ка на пове­че от 200 000 уеб­сай­та! Сигур­ност­та и бър­зо­то дейс­т­вие на кли­ент­с­ки­те сай­то­ве са осно­вен при­ори­тет за нас! Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

WordPress Hosting

Интернет продстранство за Вашия уеб сайт!

SuperStart

Най-под­хо­дящ за личен WordPress блог

15 GB прост­ран­с­т­во
~ 12 000 посещения/​мес.
Прибли­зи­те­лен брой месеч­ни посе­ще­ния на сай­тa, при опти­мал­но изпол­з­ва­не на хос­тинг пла­на.
WordPress защити


Сър­вър­на мощ x 1
Неог­ра­ни­чен трафик

81.00 лв. /​1 година*

SuperPro

Най-под­хо­дящ за фир­мен WordPress сайт

50 GB прост­ран­с­т­во
~ 36 000 посещения/​мес.
Прибли­зи­те­лен брой месеч­ни посе­ще­ния на сай­тa, при опти­мал­но изпол­з­ва­не на хос­тинг пла­на.
WordPress защити


Сър­вър­на мощ x 3
Неог­ра­ни­чен тра­фик
Допъл­ни­тел­но WordPress ускоряване

141.00 лв. /​1 година*

SuperHosting

Най-под­хо­дящ за WordPress експерти

150 GB прост­ран­с­т­во
~ 100 000 посещения/​мес.
Прибли­зи­те­лен брой месеч­ни посе­ще­ния на сай­тa, при опти­мал­но изпол­з­ва­не на хос­тинг пла­на.
WordPress защити


Сър­вър­на мощ x 6
Неог­ра­ни­чен тра­фик
Допъл­ни­тел­но WordPress уско­ря­ва­не
Без­п­ла­тен RapidSSL,

273.00 лв. /​1 година*

*Всич­ки посо­че­ни цени са в лева и включ­ват 20% ДДС

*Цена­та за хос­тинг услу­ги не включ­ва цена за домейн — запла­ща се допълнитело.

Domain

Името на Вашия сайт (напр. edoms​.bg) има значение!

.com — 29.75 лв. /​1 година

.bg — 70.40 лв. /​1 година

.eu — 22.75 лв. /​1 година

.net — 33.75 лв. /​1 година

.org — 29.75 лв. /​1 година

избе­ре­те домейн на този адрес -> ТУК

Едомс ЕООД не предлага продажби на домейн имена. Посочения линк препраща към наш партньор СуперХостинг, чиято дейност е регистрация на домейни.