fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

13 + 15 =

Имате идея за бизнес? Направете website!

Уеб сайт изра­бот­ка! Иска­те да полу­чи­те пове­че обаж­да­ния или запит­ва­ния от кли­ен­ти? Иска­те да пока­же­те ваши­те про­ек­ти онлайн? Иска­те ли да отиде­те в нача­ло­то на кла­са­ци­я­та на Google? Вие сте попад­на­ли на пра­вил­но­то мяс­то. Едомс ЕООД е спе­ци­а­ли­зи­ра­на в изра­бот­ка­та на уеб­сай­то­ве и рек­лам­ни мате­ри­а­ли за тях. Рабо­тим с нови тех­но­ло­гии за уеб сайт изра­бот­ка, като се стре­мим все­ки уеб­сайт да бъде мак­си­мал­но качес­т­вен. Ние рабо­тим с вас за раз­рас­т­ва­не на вашия биз­нес. Пред­вид посто­ян­ния ни кон­такт с кли­ен­ти­те, ние пред­ла­га­ме насо­ки и раз­ви­тие на биз­не­са. Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Реализирайте Вашите идеи!

Уеб сайт изра­бот­ка! Не оста­вяй­те вре­ме­то да мина­ва и Ваши­те идеи да не бъдат реа­ли­зи­ра­ни. Пока­же­те онлайн Ваши­те идеи с цел попу­ля­ри­зи­ра­не. Ние от фир­ма Едомс ЕООД ще помог­нем Ваши­ят уеб сайт да изли­за на пър­ва стра­ни­ца в Google тър­сач­ка­та. Фир­ма Едомс ЕООД е спе­ци­а­ли­за­на в изра­бот­ка на уеб сай­то­ве и рек­лам­ни мате­ри­а­ли към тях. Рабо­тим с нови тех­но­ло­гии за уеб сайт изра­бот­ка, като се стре­мим мак­си­мал­но да напра­вим все­ки уеб сайт качес­т­ве­но. Ние рабо­тим с Вас, за да раз­ви­ва­ме Ваши­ят биз­нес. Пред­вид посто­ян­ни­ят ни кон­такт с кли­ен­ти­те, ние дава­ме насо­ки за раз­ви­тие на биз­не­са. Изпра­те­те Ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Видове уеб сайтове

Ако пла­ни­ра­те да изграж­да­те уеб сайт и не сте сигур­ни от какъв точ­но тип уеб сайт се нуж­да­те­те, моля да раз­гле­да­те видо­ве­те сай­то­ве, посо­че­ни на тази стра­ни­ца. ЕДОМС ЕООД ще Ви насо­чи за стъп­ки­те за изграж­да­не на такъв тип проект.

l

Блог

Уеб сайт, кой­то пред­став­ля­ва личен днев­ник и може да съдър­жа дис­ку­си­о­нен форум

Електронен магазин

Уеб сайт, кой­то слу­жи за про­даж­ба на сто­ки по интернет

Корпоративен сайт

Уеб сайт, кой­то оси­гу­ря­ва основ­на инфор­ма­ция за фир­ма, орга­ни­за­ция или услуга

Личен сайт

Уеб сайт, кой­то се под­дър­жа от час­т­но лице или мал­ка гру­па хора

Новинарски сайт

Уеб сайт, кой­то пре­дос­та­вя глав­но нови­ни и репортажи

w

Форум сайт

Уеб сайт, в кой­то хора дис­ку­ти­рат на раз­лич­ни теми

Z

Портален сайт

Уеб сайт, кой­то слу­жи за отправ­на точ­ка към раз­лич­ни дру­ги сай­то­ве в интер­нет или интранет

Сайт с база данни

Уеб сайт, кой­то слу­жи за тър­се­не и нами­ра­не на инфор­ма­ция в спе­ци­фич­на база данни

Сайт за обяви

Уеб бази­ра­на плат­фор­ма за пуб­ли­ку­ва­не, чете­не и отго­вор на обя­ви в раз­лич­ни рубрики

+

Огледален сайт

Уеб сайт, кой­то е точ­но копие на друг сайт, но фун­к­ци­о­ни­ра под раз­ли­чен домейн

Продуктов сайт

Уеб сайт, кой­то пре­дос­та­вя про­даж­ба на про­дук­ти или услу­ги. Промоции

Сайт за социални мрежи

Уеб сайт, в кой­то хора дис­ку­ти­рат на раз­лич­ни теми

T

Търсачка

Уеб сайт, кой­то оси­гу­ря­ва обща инфор­ма­ция и слу­жи за нами­ра­не на дру­ги сайтове

Уикисайт

Уеб сайт, в кой­то посе­ти­те­ли­те могат съв­мес­т­но да редак­ти­рат инфор­ма­ци­я­та (като Уикипедия)

=

Фенсайт

Уеб сайт, кой­то се под­дър­жа от почи­та­те­ли­те на някоя знаменитост

A

Портфолио сайт

Уеб сайт, кой­то е сред най — доб­ри­те начи­ни да пред­ста­ви­те про­ек­ти­те вър­ху кои­то сте работили.

c

Landing page — страница

Зна­чи­тел­но улес­ня­ва попу­ля­ри­зи­ра­не­то на даден про­дукт, услу­га или събитие

Образователен сайт

Важ­но е да се има пред­вид дали сай­та се изгот­вя за гим­на­зия, уни­вер­си­тет, час­тен преподавател.

Divi theme — WordPress

Най-попу­ляр­на­та WordPress тема в све­та и The Ultimate WordPress Page Builder за изра­бот­ка на уеб сайт!

Divi е наша­та воде­ща тема и съз­да­тел на визу­ал­ни стра­ни­ци. Това е най-изпол­з­ва­на­та тема на пре­ми­ум WordPress в све­та. Divi е нещо пове­че от тема, това е рам­ка за изра­бот­ка на уеб­сайт, коя­то дава въз­мож­ност за про­ек­ти­ра­не на кра­си­ви уеб­сай­то­ве, без изоб­що да докос­ва­те един ред код и без да инс­та­ли­ра­те и кон­фи­гу­ри­ра­те десет­ки разеди­не­ни плъ­ги­ни. Смя­та­ме, че това е бъде­ще­то на WYSIWYG и е за раз­ли­ка от вся­ка тема на WordPress, коя­то няко­га сте изпол­з­ва­ли преди.

200+ Готови теми за уебсайтове

Над 1000 пред­ва­ри­тел­но изра­бо­те­ни офор­м­ле­ния на уеб­сай­то­ве се пред­ла­гат от фир­ма Едомс ЕООД. Чис­то нови офор­м­ле­ния се доба­вят сед­мич­но в сай­та заед­но с без­п­лат­ни сним­ки, ико­ни и илюс­т­ра­ции. Divi е нещо пове­че от тема на WordPress, това е напъл­но нова плат­фор­ма за изра­бот­ка на уеб сайт, коя­то замес­т­ва стан­дар­т­ния редак­тор на WordPress пуб­ли­ка­ции с изклю­чи­тел­но пре­въз­хо­ден визу­а­лен редак­тор. Може да се наслаж­да­ва­те на дизай­не­ри­те като Divi Ви дава сила­та да съз­да­ва­те ефек­т­ни дизай­ни с изне­над­ва­ща леко­та и ефективност.

Персонализиране

Пер­со­на­ли­зи­рай­те вся­ка част от Вашия уеб­сайт. Кон­т­ро­ли­рай­те най — фин­ни­те детай­ли. С Divi вся­ка част от Вашия уеб­сайт е пер­со­на­ли­зи­ра­на. Има­те пъл­на сво­бо­да да съз­да­де­те пер­фек­т­ния уеб­сайт за Вас или Ваши­те кли­ен­ти. Лес­но сме­няй­те цве­то­ве, шриф­то­ве и сти­ло­ве на текст. При­ла­гай­те заше­ме­тя­ва­щи ани­ма­ции. Тран­с­фор­ми­рай­те еле­мен­ти в дви­же­ние и при­ла­гай­те раз­ши­ре­ни фил­т­ри и ефек­ти. Кон­т­ро­ли­рай­те раз­сто­я­ни­е­то и ораз­ме­ря­ва­не­то. Доба­ве­те каре сен­ки и сен­ки за текст. Съз­да­вай­те инте­рес­ни фоно­ви ефек­ти, изпол­з­вай­ки гра­ди­ен­ти, изоб­ра­же­ния и виде­ок­ли­по­ве. Спи­съ­кът продължава!

Дизайн

Най-мощ­ни­ят инс­т­ру­мент за дизайн на WordPress. Насла­де­те се на вър­хов­ния редак­тор на уеб дизайн. Divi е като Photoshop или Sketch за интер­нет мре­жа­та. Той носи усъ­вър­шен­с­т­ван дизай­нер­с­ки интер­фейс в WordPress, в кой­то ще се влю­бят как­то начи­на­е­щи, така и екс­пер­ти. Това е неве­ро­я­тен, умен, супер гъв­кав, неве­ро­ят­но мощен визу­а­лен билдър.