fbpx
loader image

Warehouse management system

WMS е клю­чов ком­по­нент в ефек­тив­но­то управ­ле­ние на скла­до­ви­те поме­ще­ния и опти­ми­зи­ра­не­то на запа­си­те и Ви позво­ля­ва да авто­ма­ти­зи­ра­те и напъл­но управ­ля­ва­те съх­ра­не­ни­е­то за неог­ра­ни­чен брой субек­ти. Соф­ту­е­рът опти­ми­зи­ра опе­ра­ци­и­те, кои­то се извър­ш­ват в скла­да, от при­ема­не до достав­ка. WMS оси­гу­ря­ва пре­циз­ност и бър­зи­на в скла­да с мини­мал­ни уси­лия. Изпра­те­те Ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Софтуер за управление на стоките в склада

WMS е клю­чов ком­по­нент в ефек­тив­но­то управ­ле­ние на скла­до­ви­те поме­ще­ния и опти­ми­зи­ра­не­то на запа­си­те и Ви позво­ля­ва да авто­ма­ти­зи­ра­те и напъл­но управ­ля­ва­те съх­ра­не­ни­е­то за неог­ра­ни­чен брой субек­ти. Соф­ту­е­рът опти­ми­зи­ра опе­ра­ци­и­те, кои­то се извър­ш­ват в скла­да, от при­ема­не до достав­ка. WMS оси­гу­ря­ва пре­циз­ност и бър­зи­на в скла­да с мини­мал­ни усилия.

WMS е про­ек­ти­ран да отго­во­ри на всич­ки нуж­ди на ком­па­нии, кои­то рабо­тят в:

Дис­т­ри­бу­ция | Логис­ти­ка | Услу­ги | Тър­го­вия на дреб­но | Производство

WMS тран­с­фор­ми­ра скла­до­ви­те дей­нос­ти в прости, инту­и­тив­ни и без хар­ти­е­ни опе­ра­ции, раз­чи­тай­ки на иден­ти­фи­ка­ци­я­та на баркода.

WMS оси­гу­ря­ва лесен достъп до инфор­ма­ция, коя­то може да бъде спо­де­ле­на с достав­чи­ци, кли­ен­ти или дру­ги тре­ти страни.

Пол­зи

  • Напъл­но авто­ма­тич­но управ­ле­ние на опе­ра­ци­и­те по съх­ра­не­ние с вся­как­ва сте­пен на сложност
  • Лес­на кон­фи­гу­ра­ция и гъв­ка­вост чрез над 85 пер­со­на­ли­зи­ра­ни пара­ме­тъ­ра дирек­т­но от клиента
  • Пер­со­на­ли­зи­ран кон­т­рол на вър­те­не на запа­си­те (FIFO, FEFO, LIFO, LEFO, PIRO)
  • Пъл­на просле­ди­мост от пар­тид­но ниво до отдел­ни баркодове
  • Пер­со­на­ли­зи­ра­ни пра­ви­ла за изпол­з­ва­не и опти­ми­зи­ра­не на прост­ран­с­т­во­то за съхранение
  • Насо­ки в реал­но вре­ме на потре­би­те­ли­те по вре­ме на опе­ра­ции по съхранение
  • 3D изглед на мес­та в склада
  • Мак­си­мал­на гъв­ка­вост при пер­со­на­ли­зи­ра­не на работ­ни про­це­си, спе­ци­фич­ни за все­ки бизнес
  • Без лицен­зи­он­ни раз­хо­ди, WMS рабо­ти като або­на­мен­т­на услуга
  • Като обла­чен соф­ту­ер, WMS е достъ­пен от вся­ко място

Получаване

Полу­ча­ва­не­то на сто­ки в скла­да се осно­ва­ва на поръч­ки­те за покуп­ка, запи­са­ни в ERP сис­те­ма­та (WMS е вгра­де­на в ERP, но може да бъде интег­ри­ра­на с вся­ка дру­га ERP сис­те­ма). Сто­ки­те се ска­ни­рат с ръч­ни уст­ройс­т­ва и се запис­ват в WMS системата.

Палетизиране и етикетиране

По вре­ме на при­ема­не­то може да се извър­ши пале­ти­за­ция и ети­ке­ти­ра­не на сто­ки, а съх­ра­не­ни­е­то да се извър­ш­ва или въз осно­ва на пред­ло­же­ния, изда­де­ни от сис­те­ма­та WMS, или по избор на скла­до­вия оператор.

Управление на запасите

WMS може да пред­ло­жи раз­лич­ни вът­реш­ни дей­нос­ти, кои­то водят до опти­ми­за­ция на запа­си­те, мар­ш­ру­ти или начин, по кой­то сто­ки­те се поста­вят в склада.

Управление на поръчки

Поръч­ки­те на кли­ен­ти­те могат да бъдат импор­ти­ра­ни във WMS от вся­ка ERP сис­те­ма, кое­то озна­ча­ва нама­ля­ва­не на човеш­ки­те греш­ки. WMS сис­те­ма­та иден­ти­фи­ци­ра и раз­пре­де­ля запа­си­те за вся­ка поръчка.

Докладване

WMS съдър­жа реди­ца пред­ва­ри­тел­но дефи­ни­ра­ни отче­ти (заетост на склад, про­дъл­жи­тел­ност на при­ема­не, сред­но вре­ме за обра­бот­ка на поръч­ки, отче­ти за оцен­ка на коли­чес­т­во­то и стой­ност­та на запа­си­те, запи­си на мес­то­по­ло­же­ни­е­то, ефек­тив­ност на мар­ш­ру­та, вхо­дя­щи и изхо­дя­щи док­ла­ди за достав­ка, как­то и раз­лич­ни пока­за­те­ли за ефек­тив­ност на опе­ра­то­ри­те на скла­до­ве) и потре­би­те­ли­те могат да съз­да­ват дру­ги пер­со­на­ли­зи­ра­ни отче­ти или да избе­рат интег­ри­ра­не на сис­те­ма­та за управ­ле­ние на скла­до­ве с BI.

Доставка

Въз осно­ва на авто­ма­ти­зи­ра­ни бележ­ки за достав­ка скла­до­ви­те опе­ра­то­ри под­гот­вят сто­ки­те за достав­ка до клиентите.

Пикиране

След като са напра­ве­ни опре­де­ле­ни­те поръч­ки, скла­до­ви­те опе­ра­то­ри започ­ват да съби­рат сто­ки въз осно­ва на полу­че­ния спи­сък за полу­ча­ва­не. WMS опти­ми­зи­ра избо­ра на мар­ш­ру­ти в скла­до­ве­те, така че вре­ме­то за изпъл­не­ние на поръч­ка намалява.

Сигнали и известия

WMS пред­ла­га въз­мож­ност за наст­рой­ка на раз­лич­ни сиг­на­ли и извес­тия за съби­тия, като дости­га­не на мини­ма­лен запас. Тези сиг­на­ли и извес­тия пома­гат за избяг­ва­не на ситу­а­ции извън налич­ност и опти­ми­зи­ра­не на доставките.

Мониторинг и таксуване на свързани логистични услуги

Над 50 вида логис­тич­ни кон­фи­гу­ра­ции, регис­т­ри­ра­ни авто­ма­тич­но, пома­гат да се наблю­да­ват и свър­за­ни с фак­ту­ри услу­ги (пре­тег­ля­не, сгъ­ва­не, пре­опа­ко­ва­не, сор­ти­ра­не, бали­ра­не и др.).

Складова наличност

Цели­ят про­цес на инвен­та­ри­за­ция се осъ­щес­т­вя­ва с помощ­та на сис­те­ма­та WMS въз осно­ва на гене­ри­ра­ни­те от него спи­съ­ци с инвен­та­ри­за­ции. В допъл­не­ние, изпол­з­ва­не­то на моду­ла за WMS, рабо­тещ на вся­ко мобил­но уст­ройс­т­во за чете­не на бар­ко­до­ве, скъ­ся­ва и подоб­ря­ва про­це­са на инвентаризация.

Гъвкава и сигурна архитектура

Сис­те­ма­та WMS може да бъде интег­ри­ра­на с дру­ги локал­ни кон­т­ро­ли­ра­ни уст­ройс­т­ва: про­миш­ле­ни прин­те­ри, сис­те­ми за пре­тег­ля­не, сис­те­ми за избор на свет­ли­на или сис­те­ма за избор на глас.

С помощ­та на при­ло­же­ни­е­то реч­ник, пер­со­на­ли­зи­ра­не и нови фун­к­ции могат да бъдат раз­ра­бо­те­ни бър­зо, без програмиране.