fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

13 + 13 =

Техническа поддръжка

Едомс ЕООД извър­ш­ва тех­ни­чес­ка под­дръж­ка. Пред­ла­га тех­ни­чес­ка под­дръж­ка на инфор­ма­ти­вен уеб сайт, онлайн мага­зин и др. Под­дръж­ка на уеб­сайт е услу­га, при коя­то ние извър­ш­ва­ме цяла­та тех­ни­чес­ка рабо­та по сай­та — обно­вя­ва­не на сис­те­ма­та, защи­та от хакер­с­ки ата­ки, мони­то­ринг на ско­рост­та и още мно­го дру­ги. Освен това, всич­ки наши кли­ен­ти може да заявя­ват про­ме­ни по теку­ща­та визия, кои­то са вклю­че­ни в месеч­на­та так­са.  Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Пакети за техническа поддръжка на уеб сайт

Под­дръж­ка на уеб­сайт е услу­га, при коя­то ние извър­ш­ва­ме цяла­та тех­ни­чес­ка рабо­та по сай­та — обно­вя­ва­не на сис­те­ма­та, защи­та от хакер­с­ки ата­ки, мони­то­ринг на ско­рост­та и още мно­го дру­ги. Освен това, всич­ки наши кли­ен­ти може да заявя­ват про­ме­ни по теку­ща­та визия, кои­то са вклю­че­ни в месеч­на­та такса. 

План Икономичен

Личен уеб сайт или по — малък бизнес

План Стандарт

Онлайн мага­зин или сре­ден биз­нес с пове­че заявки

План Премиум

Вся­ка­къв вид уеб сайт с годиш­на тех­ни­чес­ка подръжка

Update на Plugins

+

+

+

Защи­та от хакери

+

+

+

Преглед и мони­то­ринг на хостинга

+

+

+

Пре­мах­ва­не на зло­на­ме­рен код

+

+

+

Доба­вя­не на сай­та в Google Search Console

+

+

+

Доба­вя­не на сай­та в Google Analytics

+

+

+

Доба­вя­не на сай­та в Google My Business

+

+

+

Въз­ста­но­вя­ва­не от архив на сайта

+

+

+

Про­мя­на на съдър­жа­ние (страници/​статии/​продукти/​модули)

до 2 промени

до 5 промени

до 5 промени /​месечно

Допъл­ни­тел­ни наст­рой­ки (сайт/​тема/​модули/​добавки)

до 1 промяна

до 2 промени

до 3 промени /​месечно

Работ­ни часо­ве на месец

до 2 часа

до 5 часа

до 4 часа /​месечно

Корес­пон­ден­ция с тре­ти стра­ни (раз­ра­бот­чи­ци на Plugins/​Теми и др.)

-

+

+

Цена за допъл­ни­тел­ни работ­ни часо­ве за кли­ен­ти на Едомс ЕООД — 20 лв./час без ДДС

+

+

+

55 лв.

на месец

105 лв.

на месец

450 лв

на година