fbpx
loader image

SEO оптимизация

Едомс ЕООД фир­ма с опит в SEO опти­ми­за­ци­я­та! SEO опти­ми­за­ци­я­та вече не е обект на дис­ку­сия, а е акту­а­лен въп­рос за все­ки биз­нес. Къде се нами­ра­те в Google резул­та­ти­те днес е по-важ­но от това къде се нами­ра офи­сът на фир­ма­та Ви. Как да постиг­не­те топ лока­ция в тър­сач­ка­та? С добро SEO! Google изпол­з­ва над 200 кри­те­рия, за да пози­ци­о­ни­ра един уеб­сайт спря­мо друг и за да постиг­не­те и задър­жи­те при­ори­тет­но­то си мяс­то тряб­ва да се при­дър­жа­те към посто­ян­но про­ме­ня­щи се изис­к­ва­ния Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Едомс ЕООД експерт в SEO анализите 

Статистика

Google Search — номер едно тър­сач­ка в света!

През 2019г. Google посо­чи, че 64% от целия уеб тра­фик идва от орга­нич­но­то тър­се­не, в срав­не­ние с 2% от соци­ал­ни мре­жи, 6% от пла­те­но­то тър­се­не, 12% от дирек­т­но­то тър­се­не в Google Search и 15% от дру­ги­те източ­ни­ци на препра­ща­не. През 2020г. от общия орга­ни­чен тра­фик бе уста­но­ве­но, че Google пред­став­ля­ва пове­че от 90% от све­тов­ния тра­фик на орга­нич­но търсене.

SEO оптимизация за търсачки

(На анг­лийс­ки: Search Engine Optimization, СЕО) е про­це­сът на подоб­ря­ва­не види­мост­та на уеб сайт в тър­сач­ки­те чрез “Нату­рал­ни” или неп­ла­те­ни (наре­че­ни още “Орга­нич­ни” или “алго­рит­мич­ни”) резул­та­ти, кой­то включ­ва опти­ми­за­ция на HTML/​PHP кода, струк­ту­ра­та и тек­с­то­ве­те на уеб сайт. Рек­ла­ми­ра­не­то на сай­та и уве­ли­ча­ва­не­то на вът­реш­ни­те и/​или обрат­ни­те връз­ки (backlinks) е още една от стра­те­ги­и­те за SEO опти­ми­за­ция. . Фак­ти­чес­ки, кол­ко­то по — рано и по — чес­то се появя­ва един сайт в резул­та­ти­те, тол­ко­ва пове­че посе­ти­те­ли е веро­ят­но да му гене­ри­ра тър­сач­ка­та. Така сай­тът полу­ча­ва при­със­т­вие в интер­нет прост­ран­с­т­во­то. Опти­ми­за­ци­я­та може да включ­ва раз­лич­ни аспек­ти за тър­се­не като тър­се­не в опре­де­ле­на сфе­ра или реги­он, как­то и тър­се­не на кар­тин­ки, видео или новини.

Какво е важно за търсачките?

• Скрит текст и връзки • Вът­реш­ни линкове • Заку­пу­ва­не на линкове • Пъл­неж на клю­чо­ви думи
• Пра­вил­но мар­ки­ра­ни изображения • Evergreen съдържание • Пре­ко­ме­рен обмен на линкове • Досад­ни реклами
• Мета заглавия • Мобил­ни приложения • Дуб­ли­ра­но съдържание • Име­на на домейни
• Комен­та­ри • Локал­но SEO • Соци­ал­ни мре­жи – сигнали • Scheme Markup
• Съот­вет­с­твие /​Реле­ван­т­ност • Качес­т­ве­но съдържание • Потре­би­тел­с­ко изживяване • Авто­ри­тет
• Мета опи­са­ния и заглав­ни етикети • Ско­рост на сайта • Съв­мес­ти­мост меж­ду устройства

Вътрешна оптимизация

Чрез вът­реш­на­та опти­ми­за­ция се цели пости­га­не­то на пове­че посе­ще­ния, посред­с­твом тър­се­ния в тър­сач­ки като Google, Yahoo! и др. по клю­чо­ва дума или фра­за. Съз­да­ва­не­то на кар­та на сай­та (sitemap) е още един похват спо­ма­гащ за този тип опти­ми­за­ция. Тази кар­та слу­жи за отбе­ляз­ва­не на връз­ки­те в един сайт, като така дава въз­мож­ност на „пая­ци­те“, кои­то изпол­з­ват тър­се­щи­те маши­ни, да се насо­чат към вът­реш­ни­те стра­ни­ци на даде­ния сайт. Те са осо­бе­но полез­ни при „по-дъл­бо­ки“ сай­то­ве, съдър­жа­щи мно­го стра­ни­ци и кате­го­рии. По-голе­ми­те тър­се­щи маши­ни пред­ла­гат инс­т­ру­мен­ти за адми­нис­т­ра­то­ри, като Google Webmaster Tools и Google Analitycs в кои­то може да се регис­т­ри­ра или доба­ви сайт в база­та дан­ни на тър­сач­ка­та, като така се гаран­ти­ра обхож­да­не­то му. Пре­об­ра­зу­ва­не­то на URL‑а (адре­са на стра­ни­ца­та) в четим или „при­ятел­с­ки“ фор­мат е още една стъп­ка към по-доб­ра вът­реш­на опти­ми­за­ция. Изпол­з­ва­не­то на таки­ва адре­си съз­да­ва допъл­ни­тел­ни клю­чо­ви думи за съдър­жа­ни­е­то на стра­ни­ца­та, кои­то биват индек­си­ра­ни от търсачките.

Външна оптимизация

Вън­ш­на­та опти­ми­за­ция може да се опре­де­ли като изграж­да­не на онлайн авто­ри­тет или репу­та­ция на даден сайт. Най-чес­то това се пости­га чрез поста­вя­не­то на лин­ко­ве (хипер­в­ръз­ки) към сай­та в дру­ги сай­то­ве. Чрез изпол­з­ва­не­то на рек­лам­ни кам­па­нии, кои­то да поста­вят тези връз­ки на сай­то­ве с подоб­но съдър­жа­ние, до някак­ва сте­пен се гаран­ти­рат пове­че посе­ще­ния на хора с инте­ре­си, сход­ни с тема­ти­ка­та на сай­та. Пора­ди това, че тър­сач­ки­те се стре­мят да извеж­дат полез­ни за потре­би­те­ли­те резул­та­ти, то връз­ки от даден сайт, кои­то се сре­щат чес­то, биват тъл­ку­ва­ни като полез­ни и съот­вет­но индек­си­ра­ни по-доб­ре. Това оба­че съз­да­ва пред­пос­тав­ки за изпол­з­ва­не на забра­не­ни от тър­са­чи­те мето­ди, а имен­но заку­пу­ва­не на лин­ко­ве в голе­ми коли­чес­т­ва от източ­ни­ци с неи­зяс­нен произход.