fbpx
loader image

Онлайн магазин

Едомс ЕООД фир­ма с опит в изра­бот­ка­та на Онлайн мага­зи­ни! Паза­ру­ва­не­то от Интер­нет улес­ня­ва нами­ра­не­то на сто­ки и услу­ги и срав­ня­ва­не­то им с пред­ла­га­ни­те в дру­ги­те мага­зи­ни без да се нала­га физи­чес­ко при­със­т­вие в мага­зи­на. Заку­пе­на­та сто­ка се доста­вя до ука­за­но от кли­ен­та мяс­то, кое­то спес­тя­ва тран­с­пор­т­ни раз­хо­ди. Обик­но­ве­но в онлайн мага­зи­ни­те сто­ки­те са по-евти­ни от тези, кои­то се пред­ла­гат в оби­чай­ни­те мага­зи­ни­те, защо­то в Интер­нет не се пра­вят голя­ма част от оби­чай­ни­те раз­хо­ди за наем, пер­со­нал и дру­ги съпът­с­тва­щи оби­чай­на­та дей­нос­тяб­ва да се при­дър­жа­те към посто­ян­но про­ме­ня­щи се изис­к­ва­ния Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Онлайн магазин от Едомс ЕООД 

Предимства при пазаруването онлайн

Пре­мес­ти своя биз­нес онлайн и започ­ни да пече­лиш повече

Паза­ру­ва­не­то от Интер­нет улес­ня­ва нами­ра­не­то на сто­ки и услу­ги и срав­ня­ва­не­то им с пред­ла­га­ни­те в дру­ги­те мага­зи­ни без да се нала­га физи­чес­ко при­със­т­вие в мага­зи­на. Заку­пе­на­та сто­ка се доста­вя до ука­за­но от кли­ен­та мяс­то, кое­то спес­тя­ва тран­с­пор­т­ни раз­хо­ди. Обик­но­ве­но в онлайн мага­зи­ни­те сто­ки­те са по-евти­ни от тези, кои­то се пред­ла­гат в оби­чай­ни­те мага­зи­ни­те, защо­то в Интер­нет не се пра­вят голя­ма част от оби­чай­ни­те раз­хо­ди за наем, пер­со­нал и дру­ги съпът­с­тва­щи оби­чай­на­та дейност

Начини за разплащане

Има мно­го начи­ни за раз­пла­ща­не, кои­то може­те да пол­з­ва­те при паза­ру­ва­не­то
онлайн като по този начин може да избе­ре­те най-удоб­ни­ят за вас. Найиз­вес­т­ни­те и упот­ре­бя­ва­ни в Бъл­га­рия са:
Пла­ща­не с нало­жен пла­теж – пла­ща­те кога­то сто­ка­та пристиг­не при вас.
Пла­ща­не с чек.
Пла­ща­не с бан­ков пре­вод.
Пла­ща­не с пощен­с­ки запис.
Пла­ща­не с кре­дит­на или дебит­на кар­та.
Пла­ща­не посред­с­твом онлайн раз­пла­ща­те­лен сайт. Таки­ва са PayPal, Alertpay,
Moneybookers и др. Бъл­гар­с­ки онлайн раз­пла­ща­те­лен сайт е Epay​.bg
Пла­ща­не с крип­то­ва­лу­та. Така­ва вир­ту­ал­на валу­та е Биткойн.Не се гаран­ти­ра,
че все­ки онлайн мага­зин ги изпол­з­ва и пред­ла­га. В някои сай­то­ве може да се
пла­ща само с един или някол­ко от въз­мож­ни­те начини.

Платформи за изграждане на интернет магазини

Плат­фор­ма за изграж­да­не на онлайн мага­зи­ни е авто­ма­ти­зи­ра­на сис­те­ма, коя­то изграж­да пъл­но­це­нен неза­ви­сим онлайн мага­зин. По отно­ше­ние на хос­тин­га същес­т­ву­ват два вида платформи:SaaS (Software as a service) – соф­ту­ер като услу­га. В този слу­чай плат­фор­ма­та пре­дос­та­вя свой соб­с­твен хостинг.Self Hosted – В този слу­чай, за да изпол­з­ва соф­ту­е­ра тряб­ва да заку­пи хос­тинг и да се инс­та­ли­ра платформата.Качествените плат­фор­ми дават въз­мож­ност потре­би­те­ля да избе­ре и заку­пи соб­с­твен домейн кой­то да бъде насо­чен към мага­зи­на, а така също и изпол­з­ва­не на елек­т­рон­на поща вър­ху домей­на на потребителя.

Интернет (онлайн, електронен) магазин

Мага­зин, изгра­ден с набор от ком­пю­тър­ни програ­ми (соф­ту­ер), регис­т­ри­ран и достъ­пен на соб­с­твен уни­ка­лен адрес в Интер­нет, чрез кой­то тър­гов­ци­те пред­ла­гат на потен­ци­ал­ни потре­би­те­ли сто­ки и услу­ги от раз­сто­я­ние, извър­ш­ват въз­мез­д­но елек­т­рон­на тър­го­вия с тях, доста­вят избра­ни­те сто­ки и изпъл­ня­ват избра­ни­те услу­ги, като в замя­на полу­ча­ват запла­ща­не по закон­но утвър­де­ни начи­ни. Опре­де­ле­ни­е­то е със­та­ве­но въз осно­ва на раз­лич­ни­те раз­би­ра­ния и еле­мен­ти, вклю­че­ни в тях спо­ред бъл­гар­с­ки­те зако­ни: ЗДДС [1], ЗЕТ[2] ЗМДТ[3] ЗДДФЛ[4]. Интер­нет мага­зин е тер­мин и със­тав­на част от сис­те­ма­та за елек­т­рон­на тър­го­вия на онлайн про­даж­би на дреб­но. С все по-мащаб­но­то навли­за­не на Интер­нет в све­та на хора­та неиз­мен­но се появя­ват нови неща, кои­то улес­ня­ват живо­та на обик­но­ве­ни­те потре­би­те­ли. Сред тях е и паза­ру­ва­не­то в Интер­нет, кое­то спес­тя­ва мно­го вре­ме на оби­ка­ля­не и тър­се­не по мага­зи­ни­те, спес­тя­ва пари, а заку­пе­ни­те сто­ки са доста­вя­ни до вра­та­та на получателя.