fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

15 + 12 =

CRM СИСТЕМИ

Едомс ЕООД пред­ла­га CRM сис­те­ми! Edoms CRM е самос­то­я­тел­но хос­т­ван соф­ту­ер за управ­ле­ние на вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та с кли­ен­ти, кой­то е под­хо­дящ за поч­ти вся­ка ком­па­ния, фрий­лан­сър или мно­го дру­ги при­ло­же­ния. Със своя изчис­тен и моде­рен дизайн, Edoms CRM може да ви помог­не да изглеж­да­те по ‑про­фе­си­о­нал­но сред кли­ен­ти­те си и да спо­мог­не­те за подоб­ря­ва­не на биз­нес резул­та­ти­те едновременно.

Изпра­те­те ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

В про­цес на изработка