fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

2 + 11 =

ЕДОМС ЕООД пар­т­ньор на

Услу­ги от ЕДОМС ЕООД

Уеб сайт изработка

Уеб сайт изработка

Divi е наша­та воде­ща тема и съз­да­тел на визу­ал­ни стра­ни­ци. Това е най — изпол­з­ва­на­та пре­ми­ум тема за WordPress в света.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Ние извър­ш­ва­ме цяла­та тех­ни­чес­ка рабо­та по сай­та – обно­вя­ва­не на сис­те­ма­та, защи­та от хакер­с­ки ата­ки, мони­то­ринг на ско­рост­та и още мно­го други.

ОНЛАЙН МАГАЗИН

Паза­ру­ва­не­то от Интер­нет улес­ня­ва нами­ра­не­то на сто­ки или услу­ги без да се нала­га физи­чес­ко при­със­т­вие в магазина.

ХОСТИНГ УСЛУГИ

Пред­ла­га­ме завър­ше­ни хос­тинг реше­ния, регис­т­ра­ция на домей­ни, онлайн бази­ра­ни плат­фор­ми за изграж­да­не на сайт и дру­ги инс­т­ру­мен­ти от SuperHosting​.BG

Уеб сайт изработка

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

Къде се нами­ра­те в Google резул­та­ти­те днес е по-важ­но от това къде се нами­ра офи­сът на фир­ма­та Ви. Как да постиг­не­те топ лока­ция в търсачката?

GOOGLE ИНТЕГРАЦИЯ

С този про­фил полу­ча­ва­те пове­че от мал­ка биз­нес обя­ва. Без­п­лат­ни­ят ви биз­нес про­фил ви дава въз­мож­ност лес­но да уста­но­вя­ва­те връз­ка с кли­ен­ти­те чрез Google Тър­се­не и Карти.

ОНЛАЙН ЧАТ ИНТЕГРАЦИЯ

Кому­ни­ка­ци­я­та с кли­ен­ти­те посред­с­твом бото­ве, управ­ля­ва­ни от изкус­т­вен инте­лект, и сис­те­ма за чат, интег­ри­ра­на с най-изпол­з­ва­ни­те платформи.

ЕТИКЕТИРАНЕ

Сис­те­ми­те за ети­ке­ти­ра­не на скла­до­ве прак­ти­чес­ки ели­ми­ни­рат проб­ле­ма с бър­ко­ти­я­та, като лес­но се иден­ти­фи­ци­ра и управ­ля­ва скла­да по вре­ме на доставка…

Уеб сайт изработка

CRM СИСТЕМИ

Самос­то­я­тел­но хос­т­ван соф­ту­ер за управ­ле­ние на вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та с кли­ен­ти, кой­то е под­хо­дящ за поч­ти вся­ка ком­па­ния, фрий­лан­сър или мно­го дру­ги приложения.

WMS СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД

Warehouse Management System Ви позво­ля­ва да авто­ма­ти­зи­ра­те скла­да и напъл­но да управ­ля­ва­те съх­ра­не­ни­е­то за неог­ра­ни­чен брой артикули.

ERP СИСТЕМИ

ERP сис­те­ма­та под­дър­жа еднов­ре­мен­на рабо­та на мно­жес­т­во дру­жес­т­ва и тях­но­то просле­дя­ва­не в раз­лич­ни биз­нес изме­ре­ния в един­на база данни.

СОФТУЕР ЗА ВИНАРНИ

Този соф­ту­ер раз­ви­ва сел­с­кос­то­пан­с­ко­то си про­из­вод­с­тво и осъ­щес­т­вя­ва по-ефек­тив­но управ­ле­ние на фермата.