fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

1 + 6 =

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За нас защи­та­та и сигур­ност­та на наши­те кли­ен­ти и потре­би­те­ли и спаз­ва­не­то на зако­но­ви­те рам­ки е същес­т­ве­на част от прин­ци­пи­те за защи­та на лич­ни­те Ви данни.

Едомс ЕООД е тър­гов­с­ко дру­жес­т­во, регис­т­ри­ра­но в Tър­гов­с­кия регис­тър към Аген­ция по впис­ва­ни­я­та със седа­ли­ще и адрес на управ­ле­ние: гр. София, ЕИК: 205839937, Тел.: 0879056549, E‑mail: info@​edoms.​bg

Ком­пе­тен­т­ни­ят над­зо­рен орган е Коми­сия за защи­та на лич­ни­те дан­ни (КЗЛД):

 • Адрес: София 1592, бул. Проф. Цве­тан Лаза­ров 2
 • Теле­фон: +359 2 915 3 518
 • E‑mail: kzld@​government.​bg, kzld@​cpdp.​bg
 • Уеб сайт: cpdp​.bg

Насто­я­ща­та Поли­ти­ка­та за пове­ри­тел­ност има за цел да Ви пре­дос­та­ви инфор­ма­ция за това как­ви дейс­т­вия се извър­ш­ват с лич­ни­те дан­ни, кои­то пре­дос­та­вя­те на Едомс ЕООД (нари­ча­но ната­тък Едомс ЕООД), а именно:

 • Как­ви лич­ни дан­ни съби­ра­ме и обработваме?
 • Как­ва е цел­та на тях­но­то събиране?
 • По какъв начин обра­бот­ва­ме лич­ни­те Ви данни?
 • За какъв срок съх­ра­ня­ва­ме пре­дос­та­ве­ни­те лич­ни данни?
 • С кого спо­де­ля­ме тези лич­ни данни?
 • Как­ви са Ваши­те пра­ва относ­но пре­дос­та­ве­ни­те лич­ни данни?
 • Как­ви видо­ве „бис­к­вит­ки“ използваме?
 • Как­ва защи­та използваме?

Лич­ни данни

В насто­я­щия сайт не се съз­да­ват лич­ни про­фи­ли и не се съби­ра инфор­ма­ция за все­ки потре­би­тел пер­со­нал­но. Не се пре­дос­та­вят дан­ни за тре­ти страни.

Кон­к­так­т­на фор­ма – Дан­ни­те, съби­ра­ни чрез фор­ма­та за обрат­на връз­ка (Име, Фами­лия, Е‑mail), слу­жат един­с­т­ве­но, за да отго­во­рим на ваши­те запит­ва­ния. Те са кон­фи­ден­ци­ал­ни, не се изпол­з­ват с дру­ги цели и не се спо­де­лят с тре­ти страни.

Как Ви уве­до­мя­ва­ме за про­мя­на на наша­та Поли­ти­ка за поверителност?

Лич­ни дан­ни са вся­ка инфор­ма­ция и дан­ни, кои­то могат да иден­ти­фи­ци­рат физи­чес­ко лице, пря­ко или неп­ря­ко. Обра­бот­ва­не­то на лич­ни дан­ни включ­ва съби­ра­не, съх­ра­не­ние, уни­що­жа­ва­не, пре­да­ва­не, кори­ги­ра­не, акту­а­ли­зи­ра­не, изтри­ва­не, уни­що­жа­ва­не и всич­ки дру­ги дейс­т­вия, кои­то се извър­ш­ват с Ваши­те лич­ни данни.

Може да се свър­же­те с длъж­нос­т­но­то лице по защи­та на лич­ни­те дан­ни на Едомс ЕООД на след­ни­те кон­так­ти: гр. София, ЕИК: 205839937, Тел.: 0879056549, E‑mail: info@​edoms.​bg

Цел за съби­ра­не на лич­ни­те данни

Съб­ра­на­та инфор­ма­ция се обра­бот­ва един­с­т­ве­но с цел пре­дос­та­вя­не на иска­ни от Вас услу­ги, чрез пода­де­ни запит­ва­ния, как­то и за осъ­щес­т­вя­ва­не на връз­ка с Вас, като наши клиенти.

Пове­че инфор­ма­ция относ­но усло­ви­я­та за пол­з­ва­не на интер­нет стра­ни­ци­те може да откри­е­те в Общи­те усло­вия.

Начин за обра­бот­ка на лич­ни данни

Съг­ла­си­е­то за изпол­з­ва­не на бис­к­вит­ки от стра­на на потре­би­те­ля се осъ­щес­т­вя­ва посред­с­твом кли­ка­не на бутон „ОК“ на изска­чащ банер в сай­та, уточ­ня­ващ изпол­з­ва­не­то им и посоч­ващ линк към насто­я­ща­та стра­ни­ца за Поли­ти­ка за лич­ни­те данни.

Срок на съх­ра­ня­ва­не на лич­ни­те данни

Сро­кът на съх­ра­не­ние на лич­ни­те дан­ни съби­ра­ни чрез Кон­так­т­на­та ни фор­ма е 1 (една) годи­на, счи­та­но от попъл­ва­не на тази форма.

Пре­дос­та­вя­не на лич­ни­те дан­ни на тре­ти лица

Ние не пре­дос­та­вя­ме лич­ни­те Ви дан­ни без Ваше­то изрич­но съг­ла­сие на тре­ти лица.

Пра­ва на потребителите

Като Потре­би­те­ли може­те да упраж­ни­те след­ни­те права:

 • Пра­во­то на достъп до лич­ни­те дан­ни, кои­то се обра­бот­ват и пра­во­то да полу­чи­те копие от тях;
 • Пра­во да иска­те кори­ги­ра­не, в слу­чай че уста­но­ви­те неточ­нос­ти или необ­хо­ди­мост от акту­а­ли­за­ция на лич­ни­те Ви данни;
 • Пра­во да иска­те бло­ки­ра­не на лич­ни­те Ви дан­ни или огра­ни­ча­ва­не на обра­бот­ка­та на лич­ни дан­ни, в опре­де­ле­ни­те от зако­на и Рег­ла­мен­та случаи;
 • Пра­во да иска­те зали­ча­ва­не на лич­ни­те Ви дан­ни, в слу­чай че са нали­це усло­ви­я­та за това;
 • Пра­во­то да отпра­ви­те жал­ба или мол­ба за защи­та на пра­ва­та Ви пред Коми­сия за защи­та на лич­ни­те дан­ни, в слу­чай че са нали­це пред­пос­тав­ки­те за това.

Може­те да упраж­ни­те всич­ки пра­ва по вся­ко вре­ме на обра­бот­ва­не на лич­ни­те Ви дан­ни чрез изпра­ща­не на пис­ме­но заяв­ле­ние, под­пи­са­но от Вас, на адрес: гр. София, ЕИК: 205839937, Тел.: 0879056549, E‑mail: info@​edoms.​bg

Бис­к­вит­ки (Cookies)

Бис­к­вит­ки­те (Cookies) са пакет инфор­ма­ция, изпра­тен от уеб сър­вър към Интер­нет бра­у­зър, а след това връ­щан от бра­у­зъ­ра все­ки път, кога­то той полу­чи достъп до този сър­вър. Има раз­лич­ни видо­ве бис­к­вит­ки. Те са с раз­лич­на валид­ност, като мини­мал­на­та е само до края на сеси­я­та, а мак­си­мал­на­та е в срок от 3 годи­ни, а управ­ле­ни­е­то им се извър­ш­ва чрез наст­рой­ки­те на бра­у­зе­ра на потребителя.

Пове­че инфор­ма­ция за бис­к­вит­ки­те и тях­но­то управ­ле­ние може­те да наме­ри­те на след­ни­ят линк:

 • Бис­к­вит­ки в този сайт – https://​www​.cookiebot​.com

Нуж­но е да ви предуп­ре­дим, че отка­зът от бис­к­вит­ки­те може да дове­де до нама­ля­ва­не на фун­к­ци­о­нал­нос­ти­те на уеб сай­та, как­то и до вло­ша­ва­не на качес­т­во­то на услу­га­та, коя­то пре­дос­та­вя­ме чрез него.

Инс­т­ру­мен­ти за ана­лиз и ремаркетинг

Модул за спо­де­ля­не в соци­ал­ни­те мре­жи – чрез него сай­тът не съби­ра лич­ни дан­ни, но могат да послу­жат за съби­ра­не на дан­ни за потре­би­тел­с­ко­то пове­де­ние от ком­па­ни­и­те-соб­с­тве­ни­ци на съот­вет­ни­те соци­ал­ни мре­жи – Facebook, Twitter, Pinterest. Наст­рой­ки­те за пер­со­на­ли­зи­ра­ни рек­ла­ми се извър­ш­ват в потре­би­тел­с­кия про­фил в съот­вет­на­та мрежа:

Защи­та

Крип­ти­ра­не – За да защи­тим Ваши­те лич­ни дан­ни от зло­у­пот­ре­ба от тре­ти стра­ни, инфор­ма­ци­я­та пода­де­на от вас е в крип­ти­ра­на фор­ма посред­с­твом SSL (Secure Socket Layer) про­то­кол. Може­те да се уве­ри­те в това по нали­чи­е­то на зеле­но с кати­нар­че в прогрес бара на бра­у­зе­ра ви и по това, че URL адре­сът започ­ва с „https“.

За вся­как­ви въп­ро­си относ­но изпол­з­ва­не­то на лич­ни дан­ни и тях­на­та защи­та или за оттег­ля­не на съг­ла­си­е­то за обра­бот­ка­та им, се свър­же­те с нас на след­ния имейл: info@​edoms.​bg