fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

4 + 15 =

Често задавани въпроси

Уеб сайт

Хостинг услуги

Google

SEO оптимизация

Онлайн магазин

Какво е уеб сайт❓

Уеб­сайт (в пряк пре­вод: „мяс­то в мре­жа­та“), също така уеб сайт или накрат­ко сайт, е съв­куп­ност от уеб стра­ни­ци, кои­то се адре­си­рат на общ URL, кой­то чес­то се със­тои само от име­то на домей­на или IP адре­са и пътя до основ­на­та дирек­то­рия („/​“) в мре­жа, бази­ра­на на про­то­ко­ла IP. Все­ки уеб­сайт се хос­т­ва на ком­пю­тър (ком­пют­ри), наре­чен уеб сър­вър, достъ­пен през мре­жа, като напри­мер интер­нет или час­т­ни локал­ни мре­жи. За раз­глеж­да­не­то на уеб­сай­то­ве са съз­да­де­ни спе­ци­ал­ни програ­ми, наре­че­ни уеб бра­у­зъ­ри. Същес­т­ву­ват раз­лич­ни видо­ве уеб­сай­то­ве в зави­си­мост от тях­но­то пред­наз­на­че­ние, ауди­то­рия и съдържание.

Сай­то­ве­те се съх­ра­ня­ват на уеб сър­въ­ра под фор­ма­та на фай­ло­ве. Все­ки файл съдър­жа инфор­ма­ция, коя­то дирек­т­но или след някак­ва обра­бот­ка се изпра­ща на уеб бра­у­зъ­ра, кога­то той поис­ка съдър­жа­ни­е­то на даде­на стра­ни­ца. Сай­то­ве­те, кои­то пра­вят обра­бот­ка на инфор­ма­ци­я­та, се нари­чат дина­мич­ни, а тези, кои­то не пра­вят така­ва обра­бот­ка – ста­тич­ни. Ста­тич­ни­те сай­то­ве се съз­да­ват по-лес­но и рабо­тят по-бър­зо, но не позво­ля­ват про­мя­на на съдър­жа­ни­е­то. Поч­ти всич­ки съв­ре­мен­ни сай­то­ве са динамични.

Какво е хостинг услуга❓

Интер­нет хос­тинг услу­га­та е услу­га, коя­то рабо­ти с интер­нет сър­въ­ри, позво­ля­ва­ща на орга­ни­за­ции и физи­чес­ки лица да обслуж­ват съдър­жа­ние в Интер­нет. Има раз­лич­ни нива на обслуж­ва­не и раз­лич­ни видо­ве пред­ла­га­ни услуги.

Един от може би най-попу­ляр­ни­те видо­ве хос­тинг е уеб хос­тин­гът. Пове­че­то достав­чи­ци пред­ла­гат ком­би­ни­ра­ни услу­ги; e‑mail hosting, напри­мер. DNS хос­тинг услу­га­та е обик­но­ве­но свър­за­на с регис­т­ра­ция на име на домейн.

В общия слу­чай интер­нет хос­тин­гът пре­дос­та­вя сър­вър, на кой­то кли­ен­тът може да пус­не всич­ко, кое­то поже­лае (вклю­чи­тел­но уеб сър­въ­ри и дру­ги сър­въ­ри) и оси­гу­ря­ва Интер­нет връз­ка с мно­го бър­за чес­тот­на лента.

В дейс­т­ви­тел­ност хос­тинг може да се оси­гу­ри, от кой­то и да е ком­пю­тър, вклю­чи­тел­но, пер­со­на­лен, кой­то е свър­зан с Интер­нет, но най-чес­то това се пре­дос­та­вя като услу­га от хос­тинг ком­па­нии, кои­то също така оси­гу­ря­ват широ­ко­лен­тов достъп на сай­та и фай­ло­ве­те към Интернет.

Какво е домейн❓

Домейн (на анг­лийс­ки: domain – област, вла­де­ние) е част от йерар­хи­чес­ко­то прост­ран­с­т­во на гло­бал­на­та интер­нет мре­жа, коя­то има соб­с­тве­но уни­кал­но име (име на домейн), кое­то тряб­ва да отго­ва­ря на опре­де­ле­ни изис­к­ва­ния. За да бъде заре­де­на опре­де­ле­на уеб стра­ни­ца, домейн име­то се изпис­ва в поле­то на бра­у­зъ­ра. Регис­т­ра­ци­я­та на домейн ста­ва след про­вер­ка в тър­сач­ка за домей­ни дали име­то е сво­бод­но. Ако потре­би­те­лят вече има същес­т­ву­ва­що домейн име, то може да бъде тран­с­фе­ри­ра­но към раз­лич­ни хос­тинг компании.

Раз­ши­ре­ни­я­та като .com се нари­чат домейн от пър­во ниво или TLD. Дру­ги при­ме­ри са: .org, .net, .bg и тн. При регис­т­ра­ци­я­та на домейн име тряб­ва да се избе­ре съот­вет­но­то TLD. То се вли­яе от съдър­жа­ни­е­то на сай­та, пред­наз­на­че­ни­е­то му, ауди­то­ри­я­та, лока­ци­я­та на посе­ти­те­ли­те и тн. Вся­ко раз­ши­ре­ние има зна­че­ние: .org е сък­ра­ще­ние от organization (орга­ни­за­ция), .net от network (мре­жа) и тн. Едно и също домейн име може да се регис­т­ри­ра с раз­лич­ни раз­ши­ре­ния. Заявя­ва­не­то на едно раз­ши­ре­ние не дава пра­во­то вър­ху всич­ки оста­на­ли раз­ши­ре­ния, т.е. вся­ко едно TLD се регис­т­ри­ра поотделно.

Какво е информативен сайт❓

Инфор­ма­тив­ни­ят сайт е уеб сайт, кой­то съдър­жа инфор­ма­ция, сним­ки, връз­ки, таб­ли­ци за пред­ста­вя­не на биз­не­са. Инфор­ма­ти­вен сайт е сай­та, кой­то пред­ла­га инфор­ма­ция за даде­на фир­ма или услу­га. Той има най просто каза­но само вът­реш­ни стра­ни­ци с инфор­ма­ция. Т.е. той няма в себе си вгра­де­на фун­к­ци­о­нал­ност, пазар­на кош­ни­ца или ката­лог с про­дук­ти. В най-чес­тия слу­чай това е сай­та с кой­то вся­ка една фир­ма започ­ва интер­нет при­със­т­ви­е­то си. В изра­бот­ва­не­то на инфор­ма­ти­вен тип сайт, соб­с­тве­ни­ци­те се стре­мят да извес­тят за сво­я­та дей­ност или същес­т­ву­ва­не. Това е дина­ми­чен сайт, в кой­то има инфор­ма­ция за тях, кои са, как­во пред­ла­гат, как­ви са тех­ни­те цени и т.н.

Какво е корпоративен сайт❓

Бла­го­да­ре­ние на изграж­да­не на кор­по­ра­тив­ни уеб­сай­то­ве, кли­ен­ти­те могат да спес­тят вре­ме и да наме­рят уни­ка­лен източ­ник за инфор­ма­ция за ком­па­ния и ней­ни­те про­дук­ти и услу­ги. Инвес­ти­то­ри­те се въз­пол­з­ват от нами­ра­не­то на цяла­та необ­хо­ди­ма инфор­ма­ция, потвър­ж­да­ва­ща, че една ком­па­ния си стру­ва да инвес­ти­ра в ком­па­ния. Меди­и­те привли­чат чита­те­ли, като пуб­ли­ку­ват цен­ни и инте­рес­ни нови­ни за ваша­та ком­па­ния, кои­то полу­ча­ват от вашия сайт. И накрая, вие се въз­пол­з­ва­те от нови покуп­ки, инвес­ти­ции и медий­ни покрития.

Видове уеб сайтове❓

Има мно­го видо­ве уеб­сай­то­ве, кои­то могат да бъдат кла­си­фи­ци­ра­ни по раз­лич­ни начи­ни. Въз­мож­на е след­на­та при­мер­на класификация:

Блог – сайт, кой­то пред­став­ля­ва личен днев­ник и може да съдър­жа дис­ку­си­о­нен форум
Елек­т­ро­нен мага­зин – сайт, кой­то слу­жи за про­даж­ба на сто­ки по интер­нет
Кор­по­ра­ти­вен сайт – сайт, кой­то оси­гу­ря­ва основ­на инфор­ма­ция за фир­ма, орга­ни­за­ция или услу­га
Личен сайт – сайт, кой­то се под­дър­жа от час­т­но лице или мал­ка гру­па хора
Нови­нар­с­ки сайт – сайт, кой­то пре­дос­та­вя глав­но нови­ни и репор­та­жи
Фору­мен сайт – сайт, в кой­то хора дис­ку­ти­рат на раз­лич­ни теми
Пор­та­лен сайт – сайт, кой­то слу­жи за отправ­на точ­ка към раз­лич­ни дру­ги сай­то­ве в интер­нет или инт­ра­нет
Сайт с база дан­ни – сайт, кой­то слу­жи за тър­се­не и нами­ра­не на инфор­ма­ция в спе­ци­фич­на база дан­ни
Сайт за обя­ви – уеб бази­ра­на плат­фор­ма за пуб­ли­ку­ва­не, чете­не и отго­вор на обя­ви в раз­лич­ни руб­ри­ки
Сайт за запоз­нан­с­т­ва – сайт, в кой­то самот­ни­те хора си уго­ва­рят сре­щи
Огле­да­лен сайт – сайт, кой­то е точ­но копие на друг сайт, но фун­к­ци­о­ни­ра под раз­ли­чен домейн
Про­дук­тов или про­мо­ци­о­на­лен сайт
Сайт на общ­нос­ти или сайт на соци­ал­на мре­жа
Тър­сач­ка – сайт, кой­то оси­гу­ря­ва обща инфор­ма­ция и слу­жи за нами­ра­не на дру­ги сай­то­ве
Уики­сайт – сайт, в кой­то посе­ти­те­ли­те могат съв­мес­т­но да редак­ти­рат инфор­ма­ци­я­та (като Уики­пе­дия)
Фен­сайт – сайт, кой­то се под­дър­жа от почи­та­те­ли­те на някоя зна­ме­ни­тост
Приспо­со­бим (адап­ти­вен) уеб сайт – сайт, кой­то отго­во­ря на (приспо­со­бя­ва се към) харак­те­рис­ти­ки­те на уст­ройс­т­во­то на потре­би­те­ля, съоб­ра­зя­вай­ки раз­ме­ра и ори­ен­та­ци­я­та на екра­на, платформата.

Какво е онлайн магазин❓

Интер­нет (онлайн, елек­т­ро­нен, вир­ту­а­лен) мага­зин е мага­зин, изгра­ден с набор от ком­пю­тър­ни програ­ми (соф­ту­ер), регис­т­ри­ран и достъ­пен на соб­с­твен уни­ка­лен адрес в Интер­нет, чрез кой­то тър­гов­ци­те пред­ла­гат на потен­ци­ал­ни потре­би­те­ли сто­ки и услу­ги от раз­сто­я­ние, извър­ш­ват въз­мез­д­но елек­т­рон­на тър­го­вия с тях, доста­вят избра­ни­те сто­ки и изпъл­ня­ват избра­ни­те услу­ги, като в замя­на полу­ча­ват запла­ща­не по закон­но утвър­де­ни начи­ни. Опре­де­ле­ни­е­то е със­та­ве­но въз осно­ва на раз­лич­ни­те раз­би­ра­ния и еле­мен­ти, вклю­че­ни в тях спо­ред бъл­гар­с­ки­те зако­ни: ЗДДС [1], ЗЕТ[2] ЗМДТ[3] ЗДДФЛ[4]. Интер­нет мага­зин е тер­мин и със­тав­на част от сис­те­ма­та за елек­т­рон­на тър­го­вия на онлайн про­даж­би на дребно.

С все по-мащаб­но­то навли­за­не на Интер­нет в све­та на хора­та неиз­мен­но се появя­ват нови неща, кои­то улес­ня­ват живо­та на обик­но­ве­ни­те потре­би­те­ли. Сред тях е и паза­ру­ва­не­то в Интер­нет, кое­то спес­тя­ва мно­го вре­ме на оби­ка­ля­не и тър­се­не по мага­зи­ни­те, спес­тя­ва пари, а заку­пе­ни­те сто­ки са доста­вя­ни до вра­та­та на получателя.

Какво е SEO оптимизация❓

За да бъде една ком­па­ния раз­поз­на­ва­е­ма онлайн като бранд, про­дук­ти и услу­ги, тя няма друг избор, освен да се откро­я­ва в интер­нет сред всич­ки дру­ги от своя бранш. Един от начи­ни­те това да се слу­чи, се нари­ча SEO опти­ми­за­ция, или всич­ко, кое­то пра­вим, за да заемем топ пози­ции в орга­нич­ни­те резул­та­ти на тър­сач­ки­те. SEO е абре­ви­а­ту­ра на Search Engine Optimisation (опти­ми­за­ция за тър­се­щи маши­ни). Необ­хо­ди­мост­та от така­ва се появя­ва като след­с­твие от важ­ност­та да се пре­бо­рим за по-висо­ко кла­си­ра­не в орга­нич­ни­те резул­та­ти на тър­сач­ки­те по даде­ни заяв­ки за тър­се­не, без да си пла­ща­ме за това. Или поне без да пла­ща­ме на търсачките.

Какво е plugin /​разширение❓

Plugin-ите са оно­ва, кое­то пра­ви WordPress тол­ко­ва гъв­кав. Изпол­з­вай­ки тези мал­ки и чес­то лес­ни за упот­ре­ба добав­ки, може­те лес­но да изгра­ди­те мно­го­фун­к­ци­о­на­лен уебсайт.

Инс­та­ла­ци­я­та на plugin-ите улес­ня­ва зада­чи, като доба­вя­не­то на кодо­ве­те, необ­хо­ди­ми за изпол­з­ва­не­то на Google Analytics, Facebook Pixel, или Google Adsense.

По-важ­но­то е, че същес­т­ву­ват тол­ко­ва мно­го плъ­ги­ни, че, на прак­ти­ка, как­ва­то и фун­к­ци­о­нал­ност да иска­те за вашия сайт, веро­ят­ност­та вече да има plugin за нея е поч­ти 100%. Тряб­ва само да го наме­ри­те и да го инсталирате.

Също като с теми­те, същес­т­ву­ват два мето­да за инс­та­ла­ци­я­та на plugin.

Защо е нужна техническа поддръжка❓

Управ­ле­ни­е­то и под­дръж­ка­та на сайт са задъл­жи­тел­ни усло­вия за него­во­то раз­ви­тие и популяризиране.

В зави­си­мост от пред­наз­на­че­ни­е­то и цел­та на вашия уеб сайт услу­ги­те по под­дръж­ка на сайт може да включ­ват раз­лич­ни дей­нос­ти – от просто тех­ни­чес­ка под­дръж­ка до ежед­нев­но доба­вя­не на про­дук­ти в онлайн мага­зи­ни и копи­рай­тинг услу­ги. За някои ежед­нев­но, за дру­ги по-ряд­ко – за да под­дър­жа­те и уве­ли­ча­ва­те попу­ляр­ност­та си е необ­хо­ди­мо да обър­не­те и ваше­то вни­ма­ние към потре­би­те­ли­те. Иска­те да достиг­не­те до пове­че потре­би­те­ли в интер­нет? Към кол­ко­то пове­че се цели­те, тол­ко­ва пове­че ваши­ят сайт се нуж­дае от поддръжка.

Само съз­да­ва­не­то на при­със­т­вие не гаран­ти­ра ефект в попу­ля­ри­зи­ра­не­то. Това е така, защо­то ако ваши­ят сайт не се под­дър­жа, ваши­те кон­ку­рен­ти вече го правят.

Какво е база данни❓

Бази дан­ни се изпол­з­ват за под­дръж­ка­та на вът­реш­ни опе­ра­ции в орга­ни­за­ции и са в осно­ва­та на онлайн вза­и­мо­дейс­т­вия с кли­ен­ти и доставчици.

Бази дан­ни се изпол­з­ват за съх­ра­не­ние на адми­нис­т­ра­тив­на инфор­ма­ция и за по-спе­ци­а­ли­зи­ра­ни дан­ни, като инже­нер­ни дан­ни или ико­но­ми­чес­ки моде­ли. При­ме­ри за при­ло­же­ния изпол­з­ва­щи бази дан­ни са ком­пю­тъ­ри­зи­ра­ни биб­ли­о­теч­ни сис­те­ми, сис­те­ми за само­лет­ни резер­ва­ции, авто­ма­ти­зи­ра­ни сис­те­ми за инвен­та­ри­за­ции, как­то и мно­го сис­те­ми за управ­ле­ние на съдър­жа­ни­е­то, кои­то съх­ра­ня­ват уеб сай­то­ве като колек­ции от уеб стра­ни­ци в база от данни.

Какво е wp-config❓

wp-config.php е един от основ­ни­те фай­ло­ве на WordPress. Той съдър­жа инфор­ма­ция за база­та дан­ни, вклю­чи­тел­но име, хост (обик­но­ве­но localhost), потре­би­тел­с­ко име и паро­ла. Тази инфор­ма­ция позво­ля­ва на WordPress да кому­ни­ки­ра с база­та дан­ни, за да съх­ра­ня­ва и извли­ча дан­ни (напр. пуб­ли­ка­ции, потре­би­те­ли, наст­рой­ки и т.н.). Фай­лът се изпол­з­ва и за дефи­ни­ра­не на раз­ши­ре­ни опции за WordPress.

Фай­лът wp-config.php не идва в паке­та за изтег­ля­не по под­раз­би­ра­не на WordPress. Вмес­то това той съдър­жа файл, наре­чен wp-config-sample.php, кой­то може да бъде пре­име­ну­ван и изпол­з­ван като wp-config.php за инс­та­ли­ра­не и изпол­з­ва­не на WordPress.

Какво е Wordpress❓

WordPress (тран­с­к­рип­ция – Уърд­прес) е вид сво­бод­но програм­но оси­гу­ря­ва­не с отво­рен код за съз­да­ва­не на бло­го­ве и/​или сай­то­ве, изпол­з­ващ сис­те­ма за управ­ле­ние на съдър­жа­ни­е­то (CMS) и е бази­ран на PHP и MySQL. Сис­те­ма­та може да се пол­з­ва по два начи­на: или дирек­т­но в Интер­нет, напри­мер в сай­та WordPress​.com, или за инди­ви­ду­ал­на упот­ре­ба – Wordrpress паке­та се инс­та­ли­ра на соб­с­твен ком­пю­тър и ком­пю­тъ­рът изпъл­ня­ва фун­к­ци­и­те на сър­вър. WordPress пред­ла­га лесен и инту­и­ти­вен адми­нис­т­ра­ти­вен панел, кой­то е поле­зен за обик­но­ве­ни­те потре­би­те­ли. Същев­ре­мен­но отво­ре­ни­ят код пред­ла­га голя­ма сво­бо­да на спе­ци­а­лис­ти­те. Цяла­та сис­те­ма пред­ла­га огро­мен набор от без­п­лат­ни и (отно­си­тел­но) евти­ни шаб­ло­ни, наре­че­ни „теми“ (themes) и раз­ши­ре­ния (plugins).

Какво е тема /​дизайн на уеб сайт❓

Уеб дизай­нът пред­став­ля­ва стил­на и визу­ал­на под­ред­ба на всич­ки еле­мен­ти и съдър­жа­ние в сай­та. Цве­то­ва гама, фон, меню­та, лого, слай­до­ве, визу­ал­ни ефек­ти, сним­ки и изоб­ра­же­ния, видео кли­по­ве, избор на шрифт и цялос­т­на раз­ра­бот­ка и офор­м­ле­ние на вън­ш­ния вид, кой­то фор­ми­ра обща­та кон­к­рет­на визия и тема­ти­ка на страницата.

Какво е снимка в графичен формат❓

Гра­фич­ни­те фай­ло­ви фор­ма­ти са семейс­т­во фай­ло­ви фор­ма­ти, кои­то се изпол­з­ват при запис и съх­ра­не­ние на гра­фич­на инфор­ма­ция като циф­ро­ви фотог­ра­фии и рисунки.

Гра­фич­ни­те фай­ло­ви фор­ма­ти се делят най-общо на век­тор­ни и растерни.

Какво е контактна форма❓

Прин­цип­но кон­так­т­на­та фор­ма не е задъл­жи­тел­на. Ако пуб­ли­ку­ваш имейл адрес и теле­фо­нен номер, тво­и­те посе­ти­те­ли и потен­ци­ал­ни кли­ен­ти пак ще могат да се свър­жат с теб. Ние, оба­че иска­ме да ги улес­ним мак­си­мал­но. По този начин ще полу­ча­ва­ме пове­че запит­ва­ния и съоб­ще­ния от посе­ти­те­ли­те на сай­та ни.

Какво е хостинг❓

Интер­нет хос­тинг услу­га­та е услу­га, коя­то рабо­ти с интер­нет сър­въ­ри, позво­ля­ва­ща на орга­ни­за­ции и физи­чес­ки лица да обслуж­ват съдър­жа­ние в Интер­нет. Има раз­лич­ни нива на обслуж­ва­не и раз­лич­ни видо­ве пред­ла­га­ни услуги.

Един от може би най-попу­ляр­ни­те видо­ве хос­тинг е уеб хос­тин­гът. Пове­че­то достав­чи­ци пред­ла­гат ком­би­ни­ра­ни услу­ги; e‑mail hosting, напри­мер. DNS хос­тинг услу­га­та е обик­но­ве­но свър­за­на с регис­т­ра­ция на име на домейн.

Как да поръчам хостинг /​домейн❓

Хос­тинг е бази­ран на опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма Линукс. За управ­ле­ние на хос­тин­га се изпол­з­ва широ­ко раз­прос­т­ра­не­ни­ят cPanel кон­т­ро­лен панел. Под­дър­жа мно­жес­т­во скрип­то­ви ези­ци (PHP, Perl, Python) и е лесен за мена­жи­ра­не от потре­би­те­ля. За по-голя­ма про­из­во­ди­тел­ност бази­те дан­ни изпол­з­ват SSD дис­ков масив. За поръч­ки моля свър­же­те се с нас на office@​edoms.​bg

За колко време се активира хостинг акаунта❓

Може да е необ­хо­ди­мо раз­лич­но вре­ме, за да ста­не уеб сай­тът видим през Уеб. Това зави­си от извър­ше­ни­те дейс­т­вия, дали домей­нът е регис­т­ри­ран, про­ме­ня­ни ли са DNS наст­рой­ки или друго.

Зареж­да­не­то на уеб сай­та зави­си от име­то на домей­на и зато­ва про­ме­ни­те по домей­на също имат отношение.

Какви са възможните начини на плащане❓

Пла­теж­ни мето­ди, при запла­ща­не в лева (BGN)
Бан­ков пре­вод EUR | BGN
EasyPay BGN
Кре­дит­на кар­та (през сис­те­ма­та на ПИБ) EUR | BGN
Кре­дит­на кар­та (през сис­те­ма­та на 2CheckOut) EUR | BGN
PayPal EUR | BGN
ePay BGN
Тран­с­карт BGN
B‑Pay (бан­ко­мат) BGN

Как да подновя своя хостинг/​домейн❓

Съвет­ва­ме Ви вина­ги да под­но­вя­ва­те хос­тинг услу­ги­те си пре­ди дата­та им на изти­ча­не, за да избег­не­те спи­ра­не­то им. Ако се появят тех­ни­чес­ки проб­ле­ми с обра­бот­ка­та на Ваша­та поръч­ка, под­но­вя­ва­не­то може да отне­ме до 48 часа (в някои слу­чаи). Ако под­но­ви­те навре­ме, ще избег­не­те заба­вя­не на под­но­вя­ва­не­то и спи­ра­не на услуги.

Какво е домейн❓

Дума­та „Домейн” идва от анг­лийс­ки (domain), кое­то озна­ча­ва „област”.
„Облас­ти­те” са вир­ту­ал­ни час­ти от Интер­нет пространството,обединено от едно общо име – име­то на домей­на, или „област­та”. Все­ки сайт в Интер­нет има свой адрес, наре­чен IP – адрес. Това е всъщ­ност адре­сът на ком­пю­тъ­ра, в кой­то е инс­та­ли­ран въп­рос­ни­ят сайт. Този адрес пред­став­ля­ва поре­ди­ца от чис­ла. Ако не същес­т­ву­ва­ше сис­те­ма­та за име­на на домей­ни, все­ки сайт щеше да се нами­ра един­с­т­ве­но чрез този номер напри­мер вмес­то www​.google​.com щеше да бъде нещо от сор­та на 73.128.225.54.
За улес­не­ние идва сис­те­ма­та за име­на на домей­ни. Посред­с­твом нея, нор­мал­ни и зна­че­щи нещо име­на се свър­з­ват със съот­вет­ни­те IP адре­си и така сай­то­ве­те се нами­рат и се запом­нят по – лес­но; т.е домей­ни­те са измис­ле­ни основ­но за удоб­с­тво на хората.

Регистрация на .BG домейни❓

Регис­т­ра­ци­я­та на домейн от област­та .BG е свър­за­на с допъл­ни­тел­ни изис­к­ва­ния, вклю­чи­тел­но под­пис на доку­мент (пъл­но­мощ­но или заяв­ка за регис­т­ра­ция) за иден­ти­фи­ка­ция на Регистранта.

Като офи­ци­а­лен регис­т­ра­тор на .BG домей­ни Супер­Хос­тинг пред­ла­га напъл­но леги­тим­на регис­т­ра­ция на домей­ни .BG от пър­во и вто­ро ниво, вклю­чи­тел­но с име­на на кирилица.

Как да регистрирам домейн❓

Пър­ва­та стъп­ка към изграж­да­не­то на уеб­сайт е да наме­ри­те добро име на домейн и да го регис­т­ри­ра­те. Може­те да регис­т­ри­ра­те име на домейн и да напра­ви­те уеб­сайт по-къс­но. Може­те също да регис­т­ри­ра­те име на домейн и да наст­ро­и­те вре­ме­нен уеб­сайт. За пове­че инфор­ма­ция посе­те­те сай­та на СуперХостинг.

Как да стартирам трансфер на домейн❓

Пре­ди да стар­ти­ра­те тран­с­фер на домейн е необ­хо­ди­мо да раз­по­ла­га­те с Authorization (EPP) key за домей­на. Също така тряб­ва да деак­ти­ви­ра­те забра­на­та за тран­с­фер, ако за домей­на има нало­же­на забра­на за тран­с­фер. Без да са спа­зе­ни тези усло­вия домей­нът не може да бъде трансфериран.

Кодът за тран­с­фер може­те да види­те в кон­т­рол­ния панел за управ­ле­ние на домей­на, при насто­я­щия му регис­т­рар. В слу­чай че в насто­я­щия ака­унт за управ­ле­ние на домей­на кодът не може да бъде видян, ще тряб­ва да изис­ка­те от вашия регис­т­рар да ви го предостави.

Какво е необходимо да направя, за да ‘паркирам домейн’❓

Пар­ки­ра­не­то на домей­ни в cPanel се извър­ш­ва в меню Пар­ки­ра­ни домей­ни. Тех­но­ло­ги­я­та за пар­ки­ра­не на домейн в cPanel е чрез зада­ва­не на ServerAlias в кон­фи­гу­ра­ци­я­та на уеб сър­въ­ра. Тоест, пар­ки­ра­не­то не пред­став­ля­ва пре­на­соч­ва­не на даде­ния домейн към основ­ния домейн на хос­тинг ака­ун­та. При достъп­ва­не на пар­ки­ра­ния домейн уеб сър­въ­рът ще отго­во­ри с HTTP ста­тус код 200 (а не с 301 или 302, как­то се случ­ва при пренасочване).

Какво означава ‘Add-On’ домейн❓

“Add-on” домейн е отде­лен домейн, кой­то може да се доба­ви към същес­т­ву­ва­щия Ви хос­тинг ака­унт. За него се съз­да­ва под­ди­рек­то­рия в глав­на­та Ви хос­тинг дирек­то­рия, но се показ­ва раз­ли­чен уеб сайт. Пре­дим­с­т­во­то на Add-on домей­ни­те е, че може­те да съз­да­ва­те голям брой уеб сай­то­ве с раз­лич­ни име­на на домей­ни на Вашия същес­т­ву­ващ хос­тинг ака­унт. Add-on домей­ни­те спо­де­лят прост­ран­с­т­во­то и тра­фи­ка на глав­ния домейн. Задъл­жи­тел­но е да бъдат регис­т­ри­ра­ни, пре­ди да могат да се доба­вят към хос­тинг акаунта.

Кои версии на PHP поддържате❓

PHP е попу­ля­рен скрип­тов език за съз­да­ва­не на дина­мич­ни уеб стра­ни­ци. Негов съз­да­тел е Раз­мус Лер­дорф, кой­то го нари­ча Personal Home Page Tools и пър­во­на­чал­но е бил изпол­з­ван, за да сле­ди посе­ти­те­ли­те на лич­ния му сайт. От този език про­из­хож­да и име­то PHP, кое­то по къс­но ста­ва PHP: Hypertext Preprocessor. PHP може да се вграж­да в HTML (основ­ния език за съз­да­ва­не на уеб стра­ни­ци). С PHP може да се съз­да­дат инте­рак­тив­ни и дина­мич­ни уеб сай­то­ве. С някол­ко реда PHP код може да се постиг­нат резул­та­ти, за кои­то в дру­ги ези­ци ще са необ­хо­ди­ми сто­ти­ци редо­ве код.

На сър­въ­ри­те на СуперХостинг.БГ за спо­де­лен хос­тинг и Managed VPS се под­дър­жат PHP вер­сии 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 8.0.

Какво е SSL (‘Secure Sockets Layer’) и мога ли да ползвам SSL сертификат❓

Secure Sockets Layer/​SSL/​TLS е про­то­кол, кой­то се изпол­з­ва за защи­та­та на връз­ка­та, осъ­щес­т­ве­на от потре­би­те­ли­те към Вашия сайт. SSL сер­ти­фи­ка­тът крип­ти­ра дан­ни­те и защи­та­ва кана­ла, по кой­то се извър­ш­ва кому­ни­ка­ци­я­та. Т.е. всич­ки дан­ни, кои­то пре­ми­на­ват от бра­у­зъ­ра на кли­ен­та до Вашия уеб­сайт са крип­ти­ра­ни и защи­те­ни. Така пред­паз­ва­те посе­ти­те­ли­те от посе­га­тел­с­т­ва към тях­на­та пове­ри­тел­на инфор­ма­ция, като теле­фон­ни номе­ра, имейл адре­си, дан­ни от кре­дит­ни кар­ти и мно­го други.

Мета­фо­рич­но каза­но, про­то­ко­лът SSL е кати­нар, поста­вен на връз­ка­та меж­ду Вашия сайт и кли­ен­та. А ключ за този кати­нар има­те само Вие и кли­ен­тът, кой­то изпол­з­ва Ваши­те услуги.

След като поръчам хостинг план ще мога ли да си създам e‑mail кутии❓

Да. След като хос­тинг ака­ун­тът е акти­ви­ран, ще полу­чи­те имейл с инфор­ма­ция как да го достъп­ва­те и управ­ля­ва­те. В имей­ла ще полу­чи­те напът­с­твия и дан­ни за достъп до кон­т­рол­ния панел на хос­тинг ака­ун­та – cPanel. В кон­т­рол­ния панел cPanel може­те и да съз­да­ва­те имейл ака­ун­ти (пощен­с­ки кутии).

Колко големи (от към дисковото пространство) могат да бъдат пощенските кутии❓

Прост­ран­с­т­во­то, отде­ле­но за пощен­с­ки­те кутии, е част от общо­то дис­ко­во прост­ран­с­т­во на хос­тинг ака­ун­та. При раз­лич­ни­те хос­тинг пла­но­ве се пред­ла­га раз­лич­но дис­ко­во прост­ран­с­т­во. СуперХостинг.БГ не нала­га огра­ни­че­ния в раз­пре­де­ле­ни­е­то на дис­ко­во­то прост­ран­с­т­во в хос­тинг ака­ун­ти­те. Пощен­с­ки­те кутии могат да изпол­з­ват и цяло­то дис­ко­во пространство.

При съз­да­ва­не на имейл ака­унт в cPanel може­те да опре­де­ли­те дали кво­та­та му да е огра­ни­че­на, до опре­де­ле­ни мега­бай­ти, или неог­ра­ни­че­на – до запъл­ва­не на общо­то дис­ко­во прост­ран­с­т­во за хос­тинг акаунта.

Мога ли да ползвам JAVА❓

Java се под­дър­жа при пол­з­ва­не­то на вир­ту­а­лен сър­вър и нает сър­вър, пре­дос­та­вя­ни от СуперХостинг.БГ.

Какво е Google My Business❓

Бъде­те в кон­такт с кли­ен­ти­те си чрез Google – без­п­лат­но. Без­п­лат­ни­ят биз­нес про­фил ви дава въз­мож­ност лес­но да се свър­з­ва­те с кли­ен­ти в Google Тър­се­не и Карти.

Какво е Google Search Console❓

Отче­ти­те от Search Console в Google Ана­лиз пре­дос­та­вят инфор­ма­ция за ефек­тив­ност­та на тра­фи­ка Ви от орга­нич­но­то тър­се­не. Може­те да виж­да­те дан­ни като потре­би­тел­с­ки заяв­ки и брой показ­ва­ния на URL адре­си­те от сай­та Ви в резул­та­ти­те от тър­се­не (имп­ре­сии), как­то и дан­ни за анга­жи­ра­ност­та на сай­та след клик­ва­ния, като сте­пен на отпа­да­не и про­цент на реа­ли­за­ции от елек­т­рон­на тър­го­вия. Това съче­та­ние от дан­ни Ви пома­га да опти­ми­зи­ра­те сай­та си за най-рен­та­бил­ния трафик.

Какво е Google Maps❓

Полу­че­те нави­га­ция в реал­но вре­ме и дру­ги неща от при­ло­же­ни­е­то Кар­ти. Оста­не­те в мре­жа­та. Изпол­з­ва­не на при­ло­же­ни­е­то. Упът­ва­ния. Шофи­ра­не. Пеша. С велосипед.

Какво е Google Analytics❓

Google Analytics (сък­ра­те­но GA) е без­п­лат­на уеб услу­га, пре­дос­та­ве­на от Google за със­та­вя­не­то на детайл­на ста­тис­ти­ка за посе­ти­те­ли­те на уеб­сай­то­ве. Ста­тис­ти­ка­та се съби­ра на сър­въ­ра на Google, а тези кои­то го изпол­з­ват само сла­гат свой JavaScript код на стра­ни­ци­те на своя уебсайт.

Какво е Google Ads❓

Google Ads (пре­диш­но назва­ние Google AdWords) е уеб услу­га и онлайн рек­лам­на плат­фор­ма, коя­то позво­ля­ва на рек­ла­мо­да­те­ли­те да съз­да­ват крат­ки тек­с­то­ви рек­ла­ми и дис­п­лей­ни бане­ри, кои­то да показ­ват на потре­би­те­ли­те. Показ­ва­не­то на рек­ла­ми­те се бази­ра вър­ху клю­чо­ви думи в Google и бис­к­вит­ки, по кои­то се изчис­ля­ва реле­ван­т­ност­та на рек­ла­ма­та спря­мо извър­ше­но­то тър­се­не в тър­сач­ка­та или показ­ва­не­то на опре­де­лен сайт. Рек­ла­ми­те се появя­ват вър­ху офи­ци­ал­ни­те сай­то­ве и при­ло­же­ния на Google, как­то и на сай­то­ве – пар­т­ньо­ри на Google (чрез Google AdSense). Рек­ла­мо­да­те­ли­те пла­щат за рек­ла­ма, кога­то потре­би­те­ли­те про­явят инте­рес и клик­нат вър­ху нея, за да научат пове­че, а съот­вет­но сай­то­ве­те пар­т­ньо­ри на Google полу­ча­ват про­цент от цена­та на клика.

YouTube канал през профил от Google❓

YouTube същес­т­ву­ва от тол­ко­ва отдав­на, че напра­во бих­ме мог­ли да го наре­чем оста­рял. YouTube се пре­вър­на в плат­фор­ма с мно­го голя­мо и раз­но­об­раз­но съдър­жа­ние — вклю­чи­тел­но поре­ди­ци и шоу програ­ми, кои­то по качес­т­во могат да съпер­ни­чат на супер­п­ро­дук­ци­и­те по телевизията.

Какво е Google Adsense❓

Пече­ле­те пари от сай­та си. Мили­о­ни рек­ла­мо­да­те­ли се кон­ку­ри­рат за рек­лам­но­то Ви прост­ран­с­т­во. Това озна­ча­ва пове­че пари, пове­че под­хо­дя­щи рек­ла­ми и пове­че запъл­не­ни рек­лам­ни пространства.

Как се използва Google търсачката❓

Как се тър­си в Google?
Всич­ки чес­то тър­сим инфор­ма­ция в Google или дру­га тър­сач­ка. Кол­ко­то пове­че тър­сим, тол­ко­ва по-доб­ре се науча­ва­ме да го пра­вим, или се убеж­да­ва­ме, че не пита­ме човек, а машина.

Вина­ги има нещо ново и полез­но, кое­то можем да научим, за да подоб­рим и уско­рим нами­ра­не­то на инфор­ма­ци­я­та. В зави­си­мост от начи­на ни на тър­се­не, можем мно­го бър­зо да стиг­нем до отго­во­ра или пък дъл­го да се лута­ме в стра­ни­ци­те с резул­та­ти (SERP – Search Engine Results Pages).

Какво е карта на сайта /​sitemap❓

Как­во е кар­та на сайт (Sitemap)?
Каза­но най-общо, това е уеб стра­ни­ца или стра­ни­ци, кои­то съдър­жат спи­сък с лин­ко­ве към всич­ки дру­ги стра­ни­ци и фай­ло­ве в сай­та ви. Тео­ре­тич­но поглед­на­то, така­ва стра­ни­ца е съз­да­де­на с иде­я­та да даде на потре­би­те­ли­те бърз и улес­нен достъп до всич­ки час­ти на сай­та, без да им се нала­га да сър­фи­рат из всич­ки него­ви сек­ции. Кар­та­та на сай­та също има за цел да ели­ми­ни­ра нуж­да­та от поста­вя­не на линк от начал­на­та стра­ни­ца към всич­ки оста­на­ли стра­ни­ци от сай­та. Нали­чи­е­то на Sitemap не е SEO фак­тор, но играе спо­ма­га­тел­на роля, тъй като тя могат слу­жи за насоч­ва­не на на бото­ве­те на тър­сач­ки­те към всич­ки важ­ни стра­ни­ци в уебсайта.

Как се проверява скорост на уеб сайт❓

Πpoвepeтe cĸopocт­тa нa caй­тa cи.
BAЖHO! Haпи­шeтe дoмeй­нa ĸoй­тo пpoвepя­вaтe c httрs:// пpeд нeгo. Cлeд тoвa пpoвepeтe нeгoвaтa Раgе ЅРЕЕD. Meж­дy двe пpoвepĸи тpяб­вa дa минe извecт­нo вpeмe: 1 – 2 мин. Tpяб­вa дa имaтe в пpeд­вид, чe зa дa ви пoĸaз­вa ĸopeĸт­ни peзyл­тaти e дoбpe дa cи пoчи­cти­тe ĸeш пaмeтa oт бpayзepa c ĸoй­тo пoл­з­вaтe тoзи инcтpyмeнт в пpoти­вeн cлyчaй мoжe дa имa oтĸлoнeния oт peaл­ни­тe peзyл­тaти нa ĸлacиpaнe.

Какво е Google Review❓

В Google Кар­ти може­те да пише­те отзи­ви за мес­та­та, кои­то сте посе­ти­ли. Може­те също така да оста­вя­те инфор­ма­ция за тях или да пуб­ли­ку­ва­те акту­а­ли­за­ции със сним­ки. Тези отзи­ви и мне­ния се спо­де­лят добро­вол­но. Ние не запла­ща­ме на авто­ри­те за доба­вя­не на отзи­ви в Google Карти.

Съвет: Отзи­ви­те и мне­ни­я­та ви се спо­де­лят добро­вол­но. Авто­ри­те не полу­ча­ват запла­ща­не за доба­вя­не на отзи­ви в Google Карти.

Какво е Google My Maps❓

Преглеж­дай­те кар­ти­те си в My Maps с Google Кар­ти. Може­те да преглеж­да­те кар­ти­те си в My Maps с Google Кар­ти. За да съз­да­ва­те и редак­ти­ра­те соб­с­тве­ни пер­со­на­ли­зи­ра­ни кар­ти, кои­то да спо­де­ля­те онлайн.

Какво е Google Robot❓

Обхож­да­щи робо­ти на Google
Кои робо­ти (crawlers) изпол­з­ва Google за обхож­да­не на мрежата?

Crawler е общ тер­мин за вся­ка програ­ма (като робот или паяк), изпол­з­ва­на за авто­ма­тич­но откри­ва­не и ска­ни­ра­не на уеб­сай­то­ве, като се след­ват връз­ки от една уеб стра­ни­ца към дру­га. Основ­ни­ят робот (потре­би­тел­с­ки агент, user-agent) на Google се нари­ча Googlebot.

История на Google❓

Гугъл (на анг­лийс­ки: Google Inc.) е аме­ри­кан­с­ка интер­нет и соф­ту­ер­на кор­по­ра­ция със седа­ли­ще в град Маун­тин Вю, Калифорния.

Тя е дъщер­на ком­па­ния на Alphabet Inc., спе­ци­а­ли­зи­ра­на основ­но в тър­се­не­то в интер­нет, но при­те­жа­ва­ща под­раз­де­ле­ния за изчис­ле­ния в облак, елек­т­рон­на поща (Gmail), уеб при­ло­же­ния за геог­раф­с­ки кар­ти, ска­ни­ра­не и архи­ви­ра­не в диги­та­лен вид на кни­ги и мно­го дру­ги. Ней­на­та мисия е „да орга­ни­зи­ра све­тов­на­та инфор­ма­ция и да я напра­ви уни­вер­сал­но достъп­на и полез­на за все­ки“. Към 2019 г. Google има посто­ян­но наети 114 096 слу­жи­те­ли. Ком­па­ни­я­та раз­по­ла­га с хиля­ди сър­въ­ри по све­та, кои­то обра­бот­ват ежед­нев­но мили­о­ни заяв­ки за тър­се­не и око­ло 1 пета­байт потре­би­тел­с­ки дан­ни все­ки час.

Какво е режим Incognito❓

Дума­та инког­ни­то озна­ча­ва скри­ва­не на истин­с­ка­та ви иден­тич­ност. Геро­ят в някоя исто­рия може да „пъту­ва инког­ни­то“, за да не бъде открит. Режи­мът „инког­ни­то“ на Android уст­ройс­т­ва­та е подо­бен, това е начин да се скри­е­те, дока­то пъту­ва­те в мре­жа­та. Режи­мът „инког­ни­то“, реа­ли­зи­ран в Google Chrome на Android, основ­но крие исто­ри­я­та ви на сър­фи­ра­не, така че дру­ги­те да не виж­дат уеб­сай­то­ве­те, кои­то сте посе­ти­ли. В дейс­т­ви­тел­ност, той мас­ки­ра отпе­ча­тъ­ци­те ви в мрежата.

Какво е Google Meet❓

Как­во пред­став­ля­ва Google Meet
Google пре­дос­та­вя за всич­ки виде­о­кон­фе­рен­ции от кор­по­ра­тив­но ниво. Все­ки с про­фил в Google вече може да съз­да­де онлайн сре­ща с до 100 учас­т­ни­ци и с про­дъл­жи­тел­ност до 60 мину­ти за среща.

Фир­ми, учи­ли­ща и дру­ги орга­ни­за­ции могат да се въз­пол­з­ват от раз­ши­ре­ни­те фун­к­ции, вклю­чи­тел­но сре­щи с до 250 вът­реш­ни или вън­ш­ни учас­т­ни­ци и поточ­но пре­да­ва­не на живо с до 100 000 зри­те­ли в рам­ки­те на домейн.

Какво е SEO оптимизация❓

За да бъде една ком­па­ния раз­поз­на­ва­е­ма онлайн като бранд, про­дук­ти и услу­ги, тя няма друг избор, освен да се откро­я­ва в интер­нет сред всич­ки дру­ги от своя бранш. Един от начи­ни­те това да се слу­чи, се нари­ча SEO опти­ми­за­ция, или всич­ко, кое­то пра­вим, за да заемем топ пози­ции в орга­нич­ни­те резул­та­ти на търсачките.

Какво е мета заглавия❓

Загла­вие на сайт в сре­ди­те на програ­ми­не и уеб дизайн се обозна­ча­ва с тер­ми­на title tag /​title таг /​. Този таг за загла­вие се поста­вя авто­ма­тич­но при съз­да­ва­не на една уеб стра­ни­ца в гор­на­та част на сай­та /​наре­че­на от head /​. Имай­те впред­вид, че всич­ки таго­ве кои­то се нами­рат в тази гор­на част на един уеб сайт са осо­бе­но важ­ни за тър­се­щи­те бото­ве. Ето защо при име­ну­ва­не­то на една вът­реш­на интер­нет стра­ни­ца от Вашия уеб сайт тряб­ва неп­ре­мен­но да обър­не­те вни­ма­ние дали съдър­жа важ­на клю­чо­ва дума за вас. Един качес­т­вен уеб сайт се харак­те­ри­зи­ра с доб­ре опти­ми­зи­ра­ни загла­вия, в кои­то при­със­т­ват важ­ни клю­чо­ви думи.

Какво е мета описания❓

Мета опи­са­ние (Meta Description) е HTML еле­мен­ти, кои­то са дефи­ни­ра­ни в сек­ци­я­та <head> на даде­на стра­ни­ца, за да помог­нат на бра­у­зъ­ри­те и тър­сач­ки­те как да се дър­жат на стра­ни­ца­та Ви, как­то и как да показ­ват съдър­жа­ни­е­то Ви на стра­ни­ца­та с резул­та­ти от търсачките.

Какво е ключова фраза❓

Клю­чо­ви­те думи са инфор­ма­ция, коя­то ви позво­ля­ва да тър­си­те кон­к­ре­тен доку­мент в гло­бал­ния Интер­нет. Вся­ка тема има свои клю­чо­ви фра­зи, те могат да бъдат изпи­са­ни в ста­тии и могат да се подразбират.

Какво е вътрешни линкове❓

Нека все пак да пояс­ним за чита­те­ли­те, кои­то не зна­ят, че това са връз­ки от една стра­ни­ца към дру­га, в един и същи домейн. Все­ки уеб сайт ги има. Но това, кое­то пове­че­то хора не осъз­на­ват, е, че — кога­то се изпол­з­ват стра­те­ги­чес­ки — вът­реш­ни­те лин­ко­ве могат зна­чи­тел­но да пови­шат ефек­тив­ност­та (добро­то кла­си­ра­не) на сай­та в търсачките.

Какво е локално SEO❓

Локал­но SEO (Local SEO) е начин за кла­си­ра­не на сайт в резул­та­ти­те от тър­се­не­то, кое­то отчи­та геог­раф­с­ко­то мес­то­по­ло­же­ние на обек­та. Кога­то потре­би­те­ли­те се обър­нат към Google и въве­дат заяв­ка, локал­ни­ят пакет се показ­ва на екра­на, къде­то има инфор­ма­ция за мага­зи­ни, кафе­не­та, сало­ни и пред­при­я­тия, взе­май­ки пред­вид геог­раф­с­ко­то местоположение.

Какво е скорост на сайта❓

Отче­ти­те „Ско­рост на сай­та“ показ­ват бър­зи­на­та, с коя­то потре­би­те­ли­те могат да видят съдър­жа­ни­е­то и да вза­и­мо­дейс­т­ват с него. Може­те да уста­но­ви­те облас­ти­те, в кои­то има нуж­да от подоб­ре­ния, и след това да просле­ди­те обхва­та на тези подобрения.

Какво е закупуване на линкове❓

За да подоб­ри­те орга­нич­ни­те резул­та­ти на вашия сайт в най-доб­ри­те резул­та­ти от тър­се­не­то, се нуж­да­е­те от цялос­т­на SEO стра­те­гия. Започ­ва се с одит и ана­лиз на момен­т­но­то със­то­я­ние на сай­та и опре­де­ля­не на стъп­ки­те, кои­то са необ­хо­ди­ми, за да постиг­не­те резул­та­ти. Пре­ми­на­ва се през тех­ни­чес­ки ана­лиз на струк­ту­ра­та на сай­та (on site SEO), купу­ва­не на връз­ки (link building) и се приключ­ва с мони­то­ринг на дви­же­ни­е­то на клю­чо­ви­те думи в сед­ми­ци. Това са слож­ни про­це­си кои­то изис­к­ват вре­ме и зна­ния и е доб­ре да се при­ла­гат от ква­ли­фи­ци­ра­ни про­фе­си­о­на­лис­ти кои­то се зани­ма­ват на екс­пер­т­но ниво със опти­ми­за­ция на сайтове.

Какво е дублирано съдържание❓

За дуб­ли­ра­но съдър­жа­ние се счи­та тако­ва съдър­жа­ние, кое­то е копи­ра­но от една уеб стра­ни­ца на дру­га, неза­ви­си­мо дали тези стра­ни­ци са от един и същ или от раз­лич­ни домей­ни. Дуб­ли­ра­ни­те тек­с­то­ви паса­жи могат как­то да съв­па­дат изця­ло (100% дуб­ли­ра­но съдър­жа­ние), така и да изглеж­дат еднак­ви до някак­ва сте­пен. Мно­го соб­с­тве­ни­ци на уеб сай­то­ве и SEO спе­ци­а­лис­ти все по-чес­то се зани­ма­ват с проб­ле­ма наре­чен “дуб­ли­ра­но съдър­жа­ние”, като в бол­шин­с­т­во­то от слу­ча­и­те се опит­ват да пред­ви­дят какъв про­цент еднак­во съдър­жа­ние би се сче­ло за дуб­ли­ра­но от тър­сач­ки­те и съот­вет­но би дове­ло до нака­за­ния за тех­ни­те сайтове.

Важни ли са социалните мрежи за SEO❓

Най-корек­т­ни­ят поглед към при­със­т­ви­е­то ни в соци­ал­ни­те мре­жи е да ги въз­при­е­мем като част от цялос­т­но­то ни диги­тал­но при­със­т­вие. Исти­на­та е, че тряб­ва да се пред­ста­вя­ме на висо­ко ниво във всич­ки кана­ли – уеб сайт, соци­ал­ни мре­жи, Google Ads рек­ла­ма и др. Кол­ко­то по-цен­но е съдър­жа­ни­е­то ни и кол­ко­то пове­че инте­рес предиз­вик­ва с вся­ка него­ва поява, къде­то и да е, тол­ко­ва по-доб­ре за резул­та­ти­те ни във вся­ко едно отно­ше­ние. Алго­рит­ми­те на тър­сач­ка­та са така наст­ро­е­ни, че фино ула­вят наст­ро­е­ни­е­то към бран­да ни, репу­та­ци­я­та ни, а това неми­ну­е­мо са качес­т­ва, кои­то водят до съв­сем праг­ма­тич­ни изме­ре­ния на успе­ха ни – тра­фик, вре­ме, пре­ка­ра­но на сай­та ни, вза­и­мо­дейс­т­вие със съдър­жа­ни­е­то и др. Зато­ва уси­ли­я­та ни за добро пред­ста­вя­не в соци­ал­ни­те мре­жи не бива да се отде­лят от ком­п­лек­с­на­та ни SEO и биз­нес стратегия.

Какво е responsive design❓

Адап­тив­ни­ят уеб дизайн (на анг­лийс­ки: responsive web design, рус. адап­тив­ный веб-дизайн), на бъл­гар­с­ки също се сре­ща като рес­пон­зи­вен (тран­с­ли­те­ра­тив­на фор­ма на responsive) или отзив­чив (от анг­лийс­ки: responsive, helpful), уеб дизайн, кой­то оси­гу­ря­ва съот­вет­с­тви­е­то на ораз­ме­ря­ва­ни­я­та на екра­на и пред­ста­вя­не­то на уеб­сай­та, пред­став­ля­ва вид коди­ра­не и сти­ли­зи­ра­не на уеб стра­ни­ци, целя­що да оси­гу­ри опти­мал­на­та ѝ визу­а­ли­за­ция и улес­не­но­то вза­и­мо­дейс­т­вие с нея, кое­то да е под­хо­дя­що за раз­лич­ни уст­ройс­т­ва (мобил­ни теле­фо­ни, таб­ле­ти, настол­ни ком­пют­ри и др.) и тех­ни­те раз­лич­ни резо­лю­ции на екрана.

Какво е облак от ключови думи❓

Чес­то иска­ме да пред­ста­вим поре­ди­ца от инфор­ма­ция или дан­ни по въз­мож­но най-крат­кия, кра­тък и визу­ал­но привле­ка­те­лен начин. И не е лес­но. Обла­ци от думи, обла­ци от ети­ке­ти или мозай­ки с думи те са визу­ал­но пред­ста­вя­не на набор от клю­чо­ви думи, кои­то със­та­вят текст в раз­лич­ни фор­ми, раз­ме­ри и цветове.

Какво е вътрешна оптимизация❓

Вът­реш­на­та опти­ми­за­ция (On-page) е про­цес, при кой­то съдър­жа­ни­е­то на една стра­ни­ца се струк­ту­ри­ра по пра­ви­лен начин, отго­ва­ряй­ки на усло­ви­я­та при тър­се­не в Google и оста­на­ли­те търсачки.

Какво е външна оптимизация❓

Вън­ш­на­та опти­ми­за­ция може да се опре­де­ли като изграж­да­не­то на онлайн авто­ри­тет – дове­рие и репу­та­ция на даден сайт. Авто­ри­те­тът се уста­но­вя­ва, кога­то дру­ги­те уеб сай­то­ве поста­вят връз­ки (лин­ко­ве) към Вашия сайт. Ето защо, някой SEO спе­ци­а­лис­ти (опти­ми­за­то­ри) опре­де­лят Off-page SEO като сино­ним на изграж­да­не или привли­ча­не на вхо­дя­щи линкове.

Какво е органично търсене❓

Кога­то някой въве­де дума или фра­за в тър­сач­ка, показ­ва се спи­сък с резул­та­ти, включ­ващ връз­ки към уеб стра­ни­ци и дру­го съдър­жа­ние, свър­за­но с търсенето.

Нуждаем ли се от SEO оптимизация❓

Про­цес на дейс­т­вия и тех­ни­ки по опти­ми­зи­ра­не на даден сайт, така че той да се кла­си­ра по-висо­ко в голе­ми­те тър­се­щи маши­ни, при тър­се­не на опре­де­ле­ни клю­чо­ви думи. СЕО опти­ми­за­ци­я­та е всич­ко това, кое­то ще помог­не на вашия сайт да изли­за на по-пред­на пози­ция в тър­сач­ки като Google, Yahoo, Bing и дру­ги. Това е един про­дъл­жи­те­лен и сло­жен про­цес, кой­то изис­к­ва мно­го уси­лия и зна­ния. СЕО е водещ фак­тор за успе­ха на вашия сайт, зато­ва го поста­ве­те на чел­но мяс­то в вашия план за раз­ви­тие на онлайн биз­нес или просто ако иска­те ваши­ят личен или фир­мен сайт да е извес­тен в интер­нет пространството.

Какво е онлайн магазин❓

Про­даж­ба­та на сто­ки през елек­т­ро­нен мага­зин е най-близ­кия до тра­ди­ци­он­на­та тър­го­вия вид елек­т­ро­нен биз­нес. Прак­ти­чес­ки все­ки тър­го­вец на дреб­но или едро, как­то и все­ки про­из­во­ди­тел може да „пре­ми­не онлайн“ с част от биз­не­са си в интер­нет като започ­не да осъ­щес­т­вя­ва про­даж­би онлайн.

Какво да регистрираме онлайн магазин в НАП❓

Дан­ни­те се пода­ват през Пор­та­ла за елек­т­рон­ни услу­ги на НАП, достъп­ни с ква­ли­фи­ци­ран елек­т­ро­нен под­пис (КЕП) пре­ди започ­ва­не на дей­ност­та по про­даж­ба на сто­ки или услу­ги чрез елек­т­ро­нен мага­зин (чл. 52м, ал. 1 от Наред­ба №Н‑18).

Видове платежни системи❓

Пла­ща­не с нало­жен пла­теж – пла­ща­те кога­то сто­ка­та пристиг­не при вас.
Пла­ща­не с чек.
Пла­ща­не с бан­ков пре­вод.
Пла­ща­не с пощен­с­ки запис.
Пла­ща­не с кре­дит­на или дебит­на кар­та.
Пла­ща­не посред­с­твом онлайн раз­пла­ща­те­лен сайт. Таки­ва са PayPal, Alertpay,
Moneybookers и др. Бъл­гар­с­ки онлайн раз­пла­ща­те­лен сайт е Epay​.bg
Пла­ща­не с крип­то­ва­лу­та. Така­ва вир­ту­ал­на валу­та е Бит­койн. Не се гаран­ти­ра,
че все­ки онлайн мага­зин ги изпол­з­ва и пред­ла­га. В някои сай­то­ве може да се
пла­ща само с един или някол­ко от въз­мож­ни­те начини.

Техническа поддръжка на онлайн магазин❓

Под­дръж­ка на уеб­сайт е услу­га, при коя­то ние извър­ш­ва­ме цяла­та тех­ни­чес­ка рабо­та по сай­та — обно­вя­ва­не на сис­те­ма­та, защи­та от хакер­с­ки ата­ки, мони­то­ринг на ско­рост­та и още мно­го дру­ги. Освен това, всич­ки наши кли­ен­ти може да заявя­ват про­ме­ни по теку­ща­та визия, кои­то са вклю­че­ни в месеч­на­та такса.

Как да обработваме поръчките❓

След като полу­чи­те извес­тие по емайл за нова поръч­ка от кли­ент, след­ва да вле­зе­те в адми­нис­т­ра­тив­ния панел на сай­та — сек­ция Woocommerce > Поръч­ки. Там се показ­ва цяла­та инфор­ма­ция, въве­де­на в поръчката.

Интеграция на модул за доставки с куриер❓

Пред­ла­га­ме ви лес­но реше­ние за интег­ра­ция с Еконт/​Speedy на вашия мага­зин в WordPress, ако той рабо­ти с пристав­ка­та WooCommerce. Така вие само ще под­гот­вя­те сво­и­те прат­ки, а кури­ер­с­ки­те фир­ми ще ги доста­вят до кли­ен­ти­те ви вмес­то вас. Инс­та­ли­ра­не­то и наст­рой­ва­не­то на моду­ла ста­ват в някол­ко лес­ни стъпки.

Интеграция на платежни системи❓

Mетод за полу­ча­ва­не на онлайн пла­ща­ния, кой­то вече е познат на купу­ва­чи­те, позво­ля­ващ да се при­емат пла­ща­ния в раз­лич­ни дър­жа­ви и в раз­лич­ни валу­ти при изгод­ни цени — с кар­та, елек­т­рон­но бан­ки­ра­не и дру­ги попу­ляр­ни мето­ди на плащане.

Импорт на продукти от excel❓

Иска­те да извър­ши­те миг­ра­ция на уеб­сайт, без да доба­вя­те съдър­жа­ние 1 по 1? Гру­по­во редак­ти­ра­не на съдър­жа­ние от един екран? Изпол­з­ва­не­то вече може да импор­ти­ра съдър­жа­ние в WordPress от файл на Excel с лес­на фун­к­ци­о­нал­ност Drag & Drop.
Импор­ти­рай­те пуб­ли­ка­ции, стра­ни­ци, прости про­дук­ти за WooCommerce, вся­ко съдър­жа­ние на WordPress с Excel.

Пощенски паричен превод❓

При запла­ща­не­то в брой при достав­ка се изпол­з­ва Пощен­с­ки пари­чен пре­вод (ППП). Кли­ен­та полу­ча­ва доку­мент от Speedy /​Еконт като лицен­зи­ран пощен­с­ки опе­ра­тор за извър­ш­ва­не на пощен­с­ки парич­ни пре­во­ди по сми­съ­ла на Зако­на за пощен­с­ки­те услу­ги. Кли­ен­та запаз­ва доку­мент от кури­е­ра, кой­то замес­т­ва касо­ва бележ­ка в дока­за­тел­с­т­во за извър­ше­но­то плащане!

Интеграция на плащане с кредитна или дебитна карта❓

За интег­ра­ция на онлайн пла­ща­не във вашия сайт, е необ­хо­ди­мо да избе­ре­те бан­ка, коя­то пред­ла­га услу­га­та Вир­ту­ал­нен ПОС тер­ми­нал. След като изпъл­ни­те усло­ви­я­та на бан­ка­та (вся­ка бан­ка има раз­лич­ни усло­вия), вие ще може да при­ема­те онлайн раз­пла­ща­ния през вашия онлайн мага­зин. Тран­зак­ци­и­те ще се извър­ш­ват през елек­т­рон­на­та сис­те­ма на избра­на­та от вас бан­ка. Това гаран­ти­ра сигур­ност­та на ваши­те кли­ен­тии се ели­ми­ни­рат вся­как­ви пред­пос­тав­ки за зло­у­пот­ре­би и неп­ра­во­мер­ни действия.

Предимства при пазаруването онлайн❓

» Онлайн може­те да паза­ру­ва­те по вся­ко вре­ме на дено­но­щи­е­то, кога­то ви е удоб­но.
» Достав­ка­та се извър­ш­ва в удоб­но за вас вре­ме.
» Всич­ко се доста­вя до вра­та­та на вашия дом.
» Спес­тя­ва­те си реде­не­то на опаш­ки, оби­ка­ля­не­то меж­ду сте­ла­жи­те и носе­не­то на теж­ки тор­би.
» Цени­те са доб­ри. Чес­то дори по-нис­ки в срав­не­ние със супер­мар­ке­ти­те.
» Може­те да срав­ня­ва­те цени и да под­би­ра­те вни­ма­тел­но про­дук­ти само с някол­ко кли­ка на миш­ка­та.
» Избяг­ва­те опас­ност­та от заку­пу­ва­не на про­дук­ти, кои­то не са ви необ­хо­ди­ми. Тъй като при онлайн паза­ру­ва­не­то лип­с­ват ата­ка­та на про­мо­у­тъ­ри­те и аро­ма­ти­те от щан­до­ве­те.
» Може­те лес­но да сле­ди­те про­дук­ти­те с отстъп­ки и про­мо­ци­и­те.
» Може­те да зада­ва­те въп­ро­си и полу­ча­ва­те пояс­не­ния само чрез e‑mail или по теле­фо­на.
» Спес­тя­ва­те вре­ме и избяг­ва­те тъл­пи­те.
» Мно­го лес­но, бър­зо и удоб­но купу­ва­те точ­но и само това, кое­то ви е необ­хо­ди­мо.
» Лес­но може­те да про­че­те­те пове­че инфор­ма­ция за про­дук­ти­те, кои­то смя­та­те да закупите.

Платформи за изграждане на интернет магазини❓

Тра­ди­ци­он­но, пър­ви­те мес­та в кла­са­ци­я­та по гло­ба­лен паза­рен дял на плат­фор­ми­те за онлайн тър­го­вия устой­чи­во се заемат от без­спор­ния лидер WooCommerce (с дял от над 28%), след­ван от Squarespace (над 17%) и Shopify (над 10%).

Плащане с банков превод❓

Този начин може да се изпол­з­ва как­то при обик­но­вен бан­ков пре­вод, напра­вен в кло­на на бан­ка­та, така и ако изпол­з­ва­те Интер­нет бан­ки­ра­не. Ако избе­ре­те пла­ща­не по бан­ков път, програ­ма­та на мага­зи­на ще ви пре­дос­та­ви необ­хо­ди­ми­те номе­ра за бан­ко­вия пре­вод. При този начин на пла­ща­не след полу­ча­ва­не на потвър­ж­де­ние за поръч­ка­та дъл­жи­ма­та сума се запла­ща пред­ва­ри­тел­но с бан­ков превод.

Продуктови категории в онлайн магазин❓

Кате­го­ри­я­та е лесен начин за орга­ни­зи­ра­не и гру­пи­ра­не на про­дук­ти­те ви. Доб­ре огра­ни­зи­ран и лес­но достъ­пен мага­зин е клю­чът към привли­ча­не­то на кли­ен­ти и про­да­ва­не­то на пове­че продукти.

Известия за нова поръчка по емайл❓

Кога­то кли­ент съз­да­де и успеш­но запла­ти поръч­ка (с онлайн начин на пла­ща­не), той ще бъде уве­до­мен с това авто­ма­тич­но изве­тия, че поръч­ка­та му е запла­те­на успеш­но и се обработва.

Разходи за изработка на онлайн магазин❓

За изра­бот­ка на онлайн мага­зин, тър­сей­ки бюджет­но реше­ние, би тряб­ва­ло да пред­ви­ди­те бюджет от 1000 – 2000 лв, като тази сума може да бъде нама­ле­на още, ако раз­по­ла­га­те с доста­тъч­но уме­ния, така че да свър­ши­те основ­на­та част от рабо­та­та самостоятелно.