fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

1 + 11 =

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1. Насто­я­щи­те Общи Усло­вия за пол­з­ва­не на интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД  и пре­дос­та­вя­ни­те чрез тях услу­ги уреж­дат отно­ше­ни­я­та меж­ду Едомс ЕООД  (нари­ча­но за крат­кост Едомс ЕООД) и вся­ко лице (нари­ча­но по-долу за крат­кост Потре­би­тел), кое­то пол­з­ва интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД и/​или услу­ги­те, пре­дос­та­вя­ни чрез нея. По сми­съ­ла на насто­я­щи­те Усло­вия Интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД е стра­ни­ца­та www​.matchday​.bg

Чл.2. Потре­би­те­ли­те по сми­съ­ла на насто­я­щи­те Усло­вия са две категории:

ал.1. Актив­ни Потре­би­те­ли – пол­з­ва­щи фор­мaтa за кон­такт – Потре­би­те­ли, кои­то актив­но пол­з­ват Интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД чрез въвеж­да­не на моби­лен номер и/​или е‑mail адрес и име. Задъл­жи­тел­ни­те дан­ни, кои­то след­ва да бъдат въве­де­ни зави­сят от цели­те на пол­з­ва­не­то – запитвания .

aл.2. Неак­тив­ни – Потре­би­те­ли, кои­то посе­ща­ват Интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД  без да изпол­з­ват фор­ма­та за контакт.

Чл.3. Насто­я­щи­те пра­ви­ла са пуб­ли­ку­ва­ни на Интер­нет стра­ни­ца­та на Едомс ЕООД  и се счи­тат за при­ети от Потре­би­те­ля с фак­та на вли­за­не­то му в сай­та. Потре­би­те­лят се задъл­жа­ва да пол­з­ва услу­ги­те в съот­вет­с­твие с изис­к­ва­ни­я­та на насто­я­щи­те Общи Условия.

Чл.4. С при­ема­не­то на насто­я­щи­те Общи Усло­вия, Потре­би­те­лят е инфор­ми­ран и се съг­ла­ся­ва, Едомс ЕООД да изпра­ща повик­ва­ния, съоб­ще­ния и елек­т­рон­на поща за цели­те на дирек­т­ния мар­ке­тинг и рек­ла­ма на соб­с­тве­ни услу­ги на пред­при­я­ти­е­то или на услу­ги и про­дук­ти на тре­ти лица, като пре­дос­та­вя въз­мож­ност на все­ки Потре­би­тел, в слу­чай на полу­ча­ва­не на повик­ва­не, съоб­ще­ние или елек­т­рон­на поща за цели­те на дирек­т­ния мар­ке­тинг, да изра­зи несъг­ла­сие с бъде­що полу­ча­ва­не на подоб­ни съоб­ще­ния. Едомс ЕООД изпъл­ня­ва все­ки отказ за полу­ча­ва­не на бъде­щи съоб­ще­ния за мар­ке­тин­го­ви цели.

Чл.5. Забра­не­но нару­ша­ва­не­то на автор­с­ки и срод­ни на www​.matchday​.bg пра­ва, пра­ва вър­ху тър­гов­с­ки мар­ки или дру­ги пра­ва на инте­лек­ту­ал­на собственост.

Чл.6. Все­ки Потре­би­тел, кой­то пол­з­ва услу­ги на Интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД, има пра­во да изра­зи мне­ние по отно­ше­ние на насто­я­щи­те Общи Усло­вия чрез изпра­ща­не на лич­но съоб­ще­ние чрез фор­ма­та за запитване.

Чл.7. Въп­ро­си, свър­за­ни с пол­з­ва­не­то на пред­ла­га­ни­те на Интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД, могат да бъдат зада­ва­ни от Потре­би­тел чрез изпра­ща­не на съоб­ще­ние чрез фор­ма­та за запитване.

Чл.8. Инфор­ма­ция, отна­ся­ща се до начи­ни­те на пол­з­ва­не на съот­вет­на­та Интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД, как­то и до пре­дос­та­вя­ни­те чрез нея услу­ги, може да се полу­чи чрез фор­ма­та за запитване.

Чл.9. Едомс ЕООД  се задъл­жа­ва да пази тай­на­та на корес­пон­ден­ци­я­та, как­то и да не раз­гла­ся­ва даде­на­та пер­со­нал­на инфор­ма­ция, пре­дос­та­ве­на от лица­та, без тях­но пред­ва­ри­тел­но съг­ла­сие, освен ако това не след­ва по сила­та на нор­ма­тив­на разпоредба.

Чл.10. Едомс ЕООД си запаз­ва пра­во­то да не отгов­ря на запит­ва­ния по пре­цен­ка на администратора.

Чл.11. Едомс ЕООД не отго­ва­ря пред Потре­би­те­ля за:

ал.1. загу­би, про­пус­на­ти пол­зи и дру­ги щети, при­чи­не­ни на Потре­би­те­ля в резул­тат от пол­з­ва­не на услу­ги чрез Интер­нет стра­ни­ца на Едомс ЕООД  и сама­та стра­ни­ца от него­ва стра­на, как­то и за невъз­мож­ност­та да се пол­з­ват тези услуги;

aл.2. нес­по­соб­ност на Потре­би­те­ля да пол­з­ва фун­к­ци­о­нал­ност­та на интер­нет страницата;

aл.3. пре­тен­ции от тре­ти лица сре­щу Потре­би­те­ля при или по повод пол­з­ва­не на фун­к­ци­ал­ност­та на интер­нет страницата;

Чл.12. Едомс ЕООД не носи отго­вор­ност, ако при нару­ше­ния на рабо­тос­по­соб­ност­та на програм­но­то или тех­ни­чес­ко­то оси­гу­ря­ва­не на дру­ги достав­чи­ци в Интер­нет или на елек­т­рон­ни­те съоб­щи­тел­ни връз­ки в и/​или извън стра­на­та, Потре­би­тел не може да пол­з­ва час­тич­но или напъл­но въз­мож­нос­ти­те на фун­к­ци­ал­ност­та, пре­дос­та­вя­ни на Интер­нет стра­ни­ца Едомс ЕООД.

Чл.13. Едомс ЕООД обра­бот­ва лич­ни­те дан­ни на физи­чес­ки­те лица (Актив­ни Потре­би­те­ли), при спаз­ва­не на изис­к­ва­ни­я­та на Рег­ла­мент 2016/​679 и Наред­ба №1/30.01.2013 г. за тех­ни­чес­ки­те мер­ки и нива на защита.

Чл.14. Едомс ЕООД си запаз­ва пра­во­то еднос­т­ран­но да про­ме­ня насто­я­щи­те Общи Усло­вия, как­то и струк­ту­ра­та на сво­я­та Интер­нет стра­ни­ца, за кое­то не се задъл­жа­ва да уве­до­мя­ва Потребителите.

Чл.15. За всич­ки неу­ре­де­ни в тези Усло­вия въп­ро­си се при­ла­га дейс­т­ва­що­то в Репуб­ли­ка Бъл­га­рия законодателство.

Чл.16. При въз­ник­ва­не на спо­ро­ве стра­ни­те пола­гат уси­лия за добро­вол­но­то им уреж­да­не по вза­им­но спо­ра­зу­ме­ние. При непос­ти­га­не на съг­ла­сие вся­ка от стра­ни­те може да отне­се спо­ра за реша­ва­не от ком­пе­тен­тен съд.