fbpx
loader image

поискай Финансова оферта

Изпратете запитване

Благодим за интереса към съвместна работа. Ще отговорим на Вашето запитване в най - кратък срок.

2 + 7 =

Етикетиране на склад

Скла­до­ве­те могат да бъдат мес­та, къде­то куп­чи­ни опа­ко­ва­ни или раз­хла­бе­ни про­дук­ти заемат мяс­то неор­га­ни­зи­ра­но. Може да се ока­же предиз­ви­ка­тел­с­т­во да се иден­ти­фи­ци­рат как­ви про­дук­ти са извън бър­ко­ти­я­та и това е една от при­чи­ни­те пра­вил­на­та орга­ни­за­ция да е тол­ко­ва важ­на. Сис­те­ми­те за ети­ке­ти­ра­не на скла­до­ве прак­ти­чес­ки ели­ми­ни­рат този проб­лем, като се уве­рят, че про­дук­ти­те лес­но се иден­ти­фи­ци­рат и управ­ля­ват по вре­ме на про­це­са на достав­ка. Освен това гаран­ти­ра, че кли­ен­ти­те полу­ча­ват поръ­ча­ния от тях арти­кул, а не гре­шен арти­кул в неп­ра­вил­но ети­ке­ти­ра­на опа­ков­ка. Под­хо­дът за ети­ке­ти­ра­не на сте­ла­жи или раф­то­ве е пер­со­на­ли­зи­ран за все­ки биз­нес, тъй като има раз­лич­ни видо­ве. Изпра­те­те Ваше­то запит­ва­не на info@​edoms.​bg или се оба­де­те на +359879056549

Какво представлява проекта?

Примерно разпределение

Изгот­вя­не на инди­ви­ду­а­лен про­ект спря­мо раз­пре­де­ле­ни­е­то в скла­да. Про­ек­ти­те се изчис­ля­ват на база брои адре­си, номе­ри­ра­не и логи­ка. Про­ек­ти­те включват:

  • Чер­теж на раз­пре­де­ле­ни­е­то в скла­да прин­ти­ран в раз­мер А0
  • Ексел­с­ка таб­ли­ца с вклю­че­ни всич­ки позиции
  • Обу­че­ние за рабо­та с ети­ке­ти­ра­ща­та система
  • Успеш­на интег­ра­ция в WMS (Warehouse management system)
  • Опция за печа­та­не на етикети